วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ถอดรหัสไบเบิ้ล : สงครามโลกครั้งที่ 3 ( เอเสเคียล 38-39)


โกกและมาโกก(รัสเซีย)จะมาสู้รบกับอิสราเอล
Gog and Magog to Come against Israel

38:1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า
38:1 And the word of the LORD came unto me, saying,

38:2 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้โกกแห่งแผ่นดินมาโกก เจ้าองค์สำคัญของเมเชคและทูบัล และจงพยากรณ์กล่าวโทษเขา
38:2 Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,

38:3 จงกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์สำคัญแห่งเมเชคและทูบัล
38:3 And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:

38:4 เราจะให้เจ้าหันกลับ และเอาเบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และเราจะนำเจ้าออกมาพร้อมทั้งกองทัพทั้งสิ้นของเจ้า ทั้งม้าและพลม้า สวมเครื่องรบครบทุกคน เป็นกองทัพใหญ่ มีดั้งและโล่ ถือดาบทุกคน
38:4 And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:

38:5 เปอร์เซีย เอธิโอเปีย และลิเบียอยู่กับเขาด้วย ทุกคนมีโล่และหมวกเหล็ก
38:5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:

38:6 โกเมอร์และกองทัพทั้งสิ้นของเขา วงศ์วานโทการมาห์จากส่วนเหนือสุด พร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของเขา มีชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากอยู่กับเจ้า
38:6 Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.

38:7 เจ้าและบรรดากองทัพซึ่งประชุมอยู่กับเจ้า จงเตรียมตัวพร้อมและให้พร้อมไว้เสมอ และจงเป็นยามเฝ้าเขาทั้งหลาย
38:7 Be thou prepared, and prepare for thyself, thou, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them.

38:8 เมื่อล่วงไปหลายวันแล้วเจ้าจะต้องถูกเรียกตัว ในปีหลังๆเจ้าจะยกเข้าไปต่อสู้กับแผ่นดินซึ่งได้คืนมาจากดาบ เป็นแผ่นดินที่ประชาชนรวบรวมกันมาจากชนชาติหลายชาติอยู่ที่บนภูเขาอิสราเอล ซึ่งได้เคยเป็นที่ทิ้งร้างอยู่เนืองนิตย์ ประชาชนของแผ่นดินนั้นออกมาจากชนชาติอื่นๆ บัดนี้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้วทั้งสิ้น

38:8 After many days thou shalt be visited: in the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people, against the mountains of Israel, which have been always waste: but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely all of them.

38:9 เจ้าจะรุกออกไป มาเหมือนพายุ เจ้าจะเป็นเหมือนเมฆคลุมแผ่นดิน ทั้งเจ้าและกองทัพทั้งสิ้นของเจ้าและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากที่อยู่กับเจ้า
38:9 Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many people with thee.

38:10 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ต่อมาในเวลานั้นจะบังเกิดความคิดในใจของเจ้า และเจ้าจะคิดแผนการชั่ว
38:10 Thus saith the Lord GOD; It shall also come to pass, that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought:

38:11 และจะกล่าวว่า `เราจะยกกองทัพไปยังแผ่นดินที่ชนบทไม่มีกำแพงล้อม เราจะโจมตีประชาชนที่สงบซึ่งอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนอาศัยอยู่โดยไม่มีกำแพง ไม่มีดาล ไม่มีประตู'
38:11 And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates,

38:12 เพื่อชิงข้าวของปล้นเอาไปและเพื่อชิงเหยื่อ คือเพื่อจะหันมือของเจ้ากลับมายังที่รกร้างซึ่งขณะนี้มีคนอาศัยอยู่ และมายังประชาชนซึ่งรวบรวมจากบรรดาประชาชาติที่ได้สัตว์ใช้งานและข้าวของ คือผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั้น
38:12 To take a spoil, and to take a prey; to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land.

38:13 เชบาและเดดานและบรรดาพ่อค้าแห่งทารชิช และสิงโตหนุ่มทั้งหลายในเมืองนั้นจะกล่าวแก่เจ้าว่า `ท่านมาเพื่อจะชิงข้าวของหรือ ท่านชุมนุมกองทัพเพื่อจะปล้น เพื่อจะขนเอาเงินและทองไป ขนเอาสัตว์และข้าวของไป เพื่อจะชิงของมากมายหรือ'
38:13 Sheba, and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? hast thou gathered thy company to take a prey? to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil?

38:14 เพราะฉะนั้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์และกล่าวกับโกกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ในวันนั้นเมื่ออิสราเอลประชาชนของเราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว เจ้าจะมิได้รู้หรือ
38:14 Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Lord GOD; In that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it?

38:15 เจ้าจะมาจากที่ของเจ้าซึ่งอยู่ส่วนเหนือที่สุด ทั้งเจ้าและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากที่อยู่กับเจ้า ทุกคนขี่ม้าเป็นกองทัพมหึมา เป็นกองทัพทรงกำลังยิ่งนัก
38:15 And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou, and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company, and a mighty army:

38:16 เจ้าจะมาต่อสู้อิสราเอลประชาชนของเรา เหมือนอย่างเมฆคลุมแผ่นดินในกาลภายหน้า เราจะนำเจ้ามาต่อสู้กับแผ่นดินของเรา เพื่อประชาชาติทั้งหลายจะรู้จักเรา โอ โกกเอ๋ย ในเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา
38:16 And thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud to cover the land; it shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes.พระเจ้าจะทรงชนะโกก
Triumph over Gog

38:17 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เจ้าเป็นผู้นั้นหรือผู้ที่ในสมัยก่อนเราได้พูดถึงโดยผู้พยากรณ์ของอิสราเอลผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งในสมัยนั้นได้พยากรณ์อยู่หลายปีว่า เราจะนำเจ้ามาต่อสู้กับเขา
38:17 Thus saith the Lord GOD; Art thou he of whom I have spoken in old time by my servants the prophets of Israel, which prophesied in those days many years that I would bring thee against them?

38:18 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า แต่ต่อมาในเวลานั้นเมื่อโกกจะยกมาต่อสู้กับแผ่นดินอิสราเอล ความพิโรธของเราจะพลุ่งขึ้นต่อหน้าเรา
38:18 And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord GOD, that my fury shall come up in my face.

38:19 เพราะเราขอประกาศด้วยความหวงแหนและด้วยความพิโรธดั่งเพลิงพลุ่งของเราว่า ในวันนั้นจะมีการสั่นสะเทือนใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอิสราเอล
38:19 For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken, Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel;

38:20 ปลาที่ทะเลและนกในอากาศ และสัตว์ป่าทุ่งและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานอยู่บนแผ่นดิน และประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นพิภพจะสั่นสะเทือนต่อหน้าเรา ภูเขาจะพังทลายลง และหน้าผาจะพัง และกำแพงทุกแห่งจะล้มลงที่ดิน
38:20 So that the fishes of the sea, and the fowls of the heaven, and the beasts of the field, and all creeping things that creep upon the earth, and all the men that are upon the face of the earth, shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground.

38:21 เราจะร้องถึงภูเขาทั้งหลายของเราเรียกดาบมาต่อสู้กับโกก องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ และดาบของทุกคนจะต่อสู้กับพี่น้องของเขา
38:21 And I will call for a sword against him throughout all my mountains, saith the Lord GOD: every man's sword shall be against his brother.

38:22 เราจะพิพากษาลงโทษเขาด้วยโรคระบาดและโลหิตตก เราจะให้ฝนตกอย่างน้ำไหลเชี่ยว ทั้งลูกเห็บและไฟ และไฟกำมะถันตกใส่เขาและกองทัพของเขาและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากที่อยู่กับเขา
38:22 And I will plead against him with pestilence and with blood; and I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone.

38:23 ดังนั้นเราจะสำแดงความยิ่งใหญ่ของเราและชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์ และเราจะเป็นที่รู้จักท่ามกลางสายตาของประชาชาติเป็นอันมาก แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์"
38:23 Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the LORD.

เอเสเคียล 39 / Ezekiel 39

สุสานของมาโกกจะอยู่ทั่วแผ่นดินอิสราเอล
Graves for Magog to Fill Israel

39:1 "เพราะฉะนั้น เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์กล่าวโทษโกก และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์สำคัญแห่งเมเชคและทูบัล
39:1 Therefore, thou son of man, prophesy against Gog, and say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:

39:2 เราจะให้เจ้าหันกลับ และเจ้าจะเหลือแค่หนึ่งในหกส่วน และให้เจ้าขึ้นมาจากส่วนเหนือที่สุด และให้เจ้าเข้าไปต่อสู้ภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอล
39:2 And I will turn thee back, and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel:

39:3 แล้วเราจะตีคันธนูให้หลุดจากมือซ้ายของเจ้า และเราจะให้ลูกธนูตกจากมือขวาของเจ้า
39:3 And I will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to fall out of thy right hand.

39:4 เจ้าจะล้มลงบนภูเขาแห่งอิสราเอล ทั้งเจ้าและกองทัพทั้งสิ้นของเจ้า และชนชาติทั้งหลายที่อยู่กับเจ้า เราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่เหยี่ยวทุกชนิดและแก่สัตว์ป่าทุ่ง
39:4 Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou, and all thy bands, and the people that is with thee: I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured.

39:5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เจ้าจะล้มลงบนพื้นทุ่ง เพราะเราได้ลั่นวาจาแล้ว
39:5 Thou shalt fall upon the open field: for I have spoken it, saith the Lord GOD.

39:6 เราจะส่งเพลิงมาเหนือมาโกก และท่ามกลางผู้ที่อาศัยอยู่อย่างไร้กังวลตามเกาะต่างๆ และเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
39:6 And I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles: and they shall know that I am the LORD.


39:7 และเราจะกระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่รู้จักในท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ยอมให้อิสราเอลทำให้นามบริสุทธิ์ของเรามัวหมองอีกต่อไป และประชาชาติจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิ์ในอิสราเอล
39:7 So will I make my holy name known in the midst of my people Israel; and I will not let them pollute my holy name any more: and the heathen shall know that I am the LORD, the Holy One in Israel.


39:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด มาแล้ว และจะเป็นอย่างนั้น คือวันนั้นซึ่งเราได้ลั่นวาจาไว้
39:8 Behold, it is come, and it is done, saith the Lord GOD; this is the day whereof I have spoken.

39:9 แล้วบรรดาคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมืองอิสราเอลจะออกไป และจะเอาไฟสุมเครื่องอาวุธเผาเสียคือโล่และดั้ง คันธนูและลูกธนู หอกยาวและหอกซัด และเขาจะเอาไฟสุมเป็นเวลาเจ็ดปี
39:9 And they that dwell in the cities of Israel shall go forth, and shall set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, and the handstaves, and the spears, and they shall burn them with fire seven years:

39:10 เพราะฉะนั้น เขาไม่จำเป็นจะต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัดฟืนมาจากป่า เพราะเขาจะก่อไฟด้วยเครื่องอาวุธ และเขาทั้งหลายจะแย่งชิงผู้ที่แย่งชิงเขา และจะปล้นผู้ที่ปล้นเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ
39:10 So that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of the forests; for they shall burn the weapons with fire: and they shall spoil those that spoiled them, and rob those that robbed them, saith the Lord GOD.


39:11 ต่อมาในวันนั้น เราจะให้โกกมีสุสานอยู่ในอิสราเอล คือหุบเขาของคนเดินผ่านไปมา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเล มันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา เพราะว่าโกกและหมู่นิกรทั้งสิ้นของท่านจะถูกฝังไว้ที่นั่น เขาจะเรียกกันว่า หุบเขาฮาโมนโกก
39:11 And it shall come to pass in that day, that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, the valley of the passengers on the east of the sea: and it shall stop the noses of the passengers: and there shall they bury Gog and all his multitude: and they shall call it The valley of Hamongog.


39:12 วงศ์วานอิสราเอลจะฝังเขาทั้งหลายอยู่ถึงเจ็ดเดือน เพื่อจะทำให้แผ่นดินนั้นสะอาด
39:12 And seven months shall the house of Israel be burying of them, that they may cleanse the land.

39:13 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ประชาชนทุกคนแห่งแผ่นดินจะฝังเขาทั้งหลาย ในวันนั้นเมื่อเราสำแดงสง่าราศีของเรา ประชาชนนั้นจะได้รับเกียรติเพราะการฝังศพนั้น
39:13 Yea, all the people of the land shall bury them; and it shall be to them a renown the day that I shall be glorified, saith the Lord GOD.


39:14 เขาทั้งหลายจะตั้งคนให้เดินผ่านไปมาในแผ่นดินเรื่อยไป ให้ฝังศพคนเหล่านั้นที่เหลืออยู่บนพื้นแผ่นดิน เพื่อจะทำแผ่นดินให้สะอาด เขาจะออกตรวจค้นเมื่อสิ้นเจ็ดเดือนแล้ว
39:14 And they shall sever out men of continual employment, passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth, to cleanse it: after the end of seven months shall they search.

39:15 เมื่อคนเหล่านั้นผ่านไปมาในแผ่นดิน ถ้าใครเห็นกระดูกคนเข้า เขาจะเอาเครื่องหมายปักไว้ข้างกระดูกนั้น จนกว่าคนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาโมนโกก
39:15 And the passengers that pass through the land, when any seeth a man's bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamongog.

39:16 หัวเมืองหนึ่งชื่อ ฮาโมนาห์ ก็อยู่ที่นั่นด้วย เขาจะทำให้แผ่นดินสะอาดดังนี้แหละ
39:16 And also the name of the city shall be Hamonah. Thus shall they cleanse the land.

39:17 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า จงพูดกับนกทุกชนิดและพูดกับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งว่า `จงชุมนุมและมาเถิด รวมกันมาจากทุกด้านมายังการเลี้ยงสักการบูชา ซึ่งเราถวายเพื่อเจ้า เป็นการเลี้ยงสักการบูชาใหญ่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอล และเจ้าจะรับประทานเนื้อและดื่มโลหิต
39:17 And, thou son of man, thus saith the Lord GOD; Speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, Assemble yourselves, and come; gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh, and drink blood.

39:18 เจ้าจะรับประทานเนื้อของผู้แกล้วกล้า และดื่มโลหิตของเจ้านายแห่งพิภพ ของแกะผู้ ของลูกแกะ และของแพะกับของวัวผู้ ทั้งสิ้นนี้เป็นสัตว์อ้วนพีแห่งเมืองบาชาน
39:18 Ye shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan.

39:19 และเจ้าจะรับประทานไขมันจนเจ้าอิ่มหนำ และดื่มโลหิตจนเจ้าจะเมา ณ การเลี้ยงสักการบูชาซึ่งเราได้ถวายเพื่อเจ้า
39:19 And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you.

39:20 และเจ้าจะอิ่มหนำที่สำรับของเราด้วยเนื้อม้าและผู้ขับขี่ ทั้งเนื้อของผู้แกล้วกล้า และของนักรบทุกชนิด' องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ
39:20 Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord GOD.

39:21 และเราจะตั้งสง่าราศีของเราไว้ในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย และประชาชาติทั้งสิ้นจะเห็นการพิพากษาลงโทษของเราซึ่งเราได้กระทำ และเห็นมือของเราซึ่งเราวางไว้บนเขาทั้งหลาย
39:21 And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them.

39:22 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป วงศ์วานอิสราเอลจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย
39:22 So the house of Israel shall know that I am the LORD their God from that day and forward.

39:23 และประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่า วงศ์วานอิสราเอลได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะเหตุความชั่วช้าของเขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อเรา ดังนั้นเราจึงซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา และมอบเขาไว้ในมือพวกศัตรูของเขา เขาจึงล้มลงด้วยดาบสิ้นทุกคน
39:23 And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity: because they trespassed against me, therefore hid I my face from them, and gave them into the hand of their enemies: so fell they all by the sword.


39:24 เราได้กระทำต่อความโสโครกและการละเมิดของเขาทั้งหลาย และเราซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาทั้งหลาย
39:24 According to their uncleanness and according to their transgressions have I done unto them, and hid my face from them.


อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
Captive Israel to Be Restored and Converted

39:25 เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า บัดนี้เราจะให้ยาโคบกลับสู่สภาพเดิม และจะมีความกรุณาต่อวงศ์วานอิสราเอลทั้งสิ้น และเราจะหวงแหนนามบริสุทธิ์ของเรา
39:25 Therefore thus saith the Lord GOD; Now will I bring again the captivity of Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name;

39:26 เมื่อเขาทั้งหลายมาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดิน โดยไม่มีผู้ใดกระทำให้เขาหวาดกลัว เขาทั้งหลายจะทนรับความอับอายขายหน้าของเขา ทั้งการละเมิดซึ่งเขาทั้งหลายได้เคยประพฤติต่อเรา
39:26 After that they have borne their shame, and all their trespasses whereby they have trespassed against me, when they dwelt safely in their land, and none made them afraid.

39:27 เมื่อเราได้นำเขากลับมาจากชนชาติทั้งหลาย และรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศัตรูของเขา และเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเขาทั้งหลายท่ามกลางสายตาของประชาชาติเป็นอันมาก
39:27 When I have brought them again from the people, and gathered them out of their enemies' lands, and am sanctified in them in the sight of many nations;

39:28 แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เพราะเราได้ส่งให้เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แล้วก็รวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของเขาทั้งหลาย เราจะไม่ปล่อยให้สักคนหนึ่งในพวกเขาเหลืออยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติอีกเลย
39:28 Then shall they know that I am the LORD their God, which caused them to be led into captivity among the heathen: but I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there.

39:29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทั้งหลายอีกเลย เมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือวงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ"
39:29 Neither will I hide my face any more from them: for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord GOD.

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version
© 2003 Philip Pope

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

Bill Cooper Files

Bill Cooper in California - The Porterville Presentation [1997]. This full 2-day, 6-video seminar that Bill Cooper presented in 1997 at Porterville, CA, is the one that Bill himself considered his favorite presentation ever! Each video is about 2 hours in length for a total of nearly 12 hours and covers the entire gamut of Bill's research including:

A short history of himself
Discussions on how people are influenced
The Ozone and Global Warming hoax
How to understand history and put events in perspective
Does evil really exist?
The official hidden history of mankind as taught by The Mysteries
Symbology of Dealy Plaza
A simply yet complete definition of what the militia really is and why it is important
Zapruder footage and discussion on the Kennedy assasination
Brief details of trusts
Who are the Illuminati really? What is their history?
The story of Isis and Osiris
Symbology of the Rose
Symbology on the US dollar bill
Symbology of triangles and pyramids, Skull and Bones
Detailed slide show of the Moon and Mars
...And much more!ลิ๊งค์สำหรับเฟสบุ๊ค :
The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=

"The Hour of Out Time"...The legacy of William (Bill) Cooper

สำหรับใครที่ยังคาใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันในนี้และที่ผ่านๆมา และยังไม่รู้จักชายคนนึงที่ชื่อว่า William Cooper หรือ Bill Cooper คนนี้เป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของสหรัฐครับ เป็นอีกคนที่มีข้อมูลลึกๆ ขอย้ำว่าลึกจริงๆเกี่ยวกับสมาคม(ไม่)ลับและ NWO เค้ารู้ถึงวาระต่างๆหรือความหมายก็คือสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากฝีมือคนกลุ่มนี้ จนเค้าสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ 911 ในรายละเอียดได้ก่อนล่วงหน้าถึง 3 เดือนครับ จึงต้องจบชีวิตลงหลังจากเหตุการณ์ 911 เพียง 2 เดือน คือในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2001 ด้วยการถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยหน่วยงานรัฐคือ FBI เพราะหลังจากคาดการณ์เรื่อง 911 เข้าเป้าตรงเผงอย่างที่เค้าพูดไว้ สปอตไลท์ทุกดวงก็ส่องมาที่เค้าทันทีครับ และถ้าไม่เก็บก็อาจจะมีอะไรหลุดออกมาจากปากเค้าในที่สุด

และด้วยเหตุนี้แหละครับ เค้าจึงเป็นอีกคนที่เราควรฟังก็เก็บเป็นข้อมูล หรือก็คืออีกคนที่พูดความจริง...แล้วตาย หากเรายังคงลังเลสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ ในเวลาอย่างนี้?? และประเด็นหนึ่งในการเตือนของเค้าก็คือ "เอเลี่ยนปลอม" จะบุกโลกครับ นอกจากรายการวิทยุแล้ว เค้ายังเป็นวิทยากรรับเชิญไปพูดในที่ต่างๆ และหน้าที่ของเค้าก็คือตักเตือนผู้คนให้เข้าใจและรู้เท่าทันความชั่วร้ายเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง


สารคดีสั้นความยาว 1 ชม. 27 นาที จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึง Bill Cooper และยังอีกหลายคลิปที่เผยแพร่ในยูทูปอย่างต่อเนื่องหลังจากการเสียชีวิต ที่จะบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใครที่คิดว่า "ยิว" หรือ "วาติกัน" อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ครับ มันลึกกว่านั้นอีกในมุมมองของเค้า ซึ่งก็อยู่ในสารคดีนี้ครับ
ลิ๊งค์สำหรับเฟสบุ๊ค :
The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หนังสารคดี NWO....... " THRIVE "

***ต้องดูครับ***.....หากคุณยังไม่เคยรู้ว่า
***Must See***....If you never know that

-คุณและคนอีกจำนวนมากกำลังเป็นทาสของมันอยู่??
-You and a lot of peoples are their SLAVEs??

-ระบบธนาคารกลาง(ลวงโลก)คืออะไร??
-What is Central Bank Hoax??

-Fractional Reserve Banking System หรือการปั๊มเงินออกมาจากอากาศ เค้าทำกันอย่างไร??
-Fractional Reserve Banking System or to make money out of thin air??

-ใครเป็นเจ้าของ ใครอยู่เบื้องหลัง และมีโครงสร้างอย่างไร??
-Who owned it, Who is behind and What are their structure??

-ระบบนี้ครอบคลุมชีวิตเราอย่างไรบ้าง นอกเเหนือจากการให้เราเป็นหนี้แล้วแบกดอกเบี้ยหลังแอ่น??
-How their system control our life, beside put us in debt with extreme interest??

-องค์กรลับต่างๆมีจริงหรือ เพื่ออะไร แล้วเป้าหมายคืออะไร??
-Secret Society, are they real?? For what and what are their goal?

-พวกเค้าพยายามจะครองโลกจริงหรือไม่ ด้วยวิธีไหน??
-Do they try to rule the World, How??

-ใครกันแน่ที่ปกครองหรือเป็นเจ้าของอเมริกา??
-Who exactly rule and own America??

-เลือกตั้งกันจนตายก็ได้เหมือนเดิม??
-No matter what you voted for, the result will be the same??

-วิกฤติการเงินโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครทำ แล้วทำเพื่ออะไร?
-How to create World Financial Crisis, by whom and what for??

***เนื่องจาก "Thrive" เป็นสารคดีเปิดโปงเบื้องหลังต่างๆของกลุ่ม NWO จึงถูก Youtube ซึ่งก็เป็นสื่อหนึ่งที่ถูกกลุ่มทุนนี้เทคโอเวอร์ไปเมื่อไม่นานมานี้ จึงมีการเซนเซอร์หรือลบทุกคลิปที่มีการอัพโหลดขึ้นไป ดังนั้นหากท่านต้องการชมสารคดีชุดนี้ อาจทำได้โดยการเข้าไปที่ Youtube แล้วเซิร์ชหาโดยใช้คีย์เวิร์ด "thrive movie" หลังจากที่คลิปต่างๆเกี่ยวกับ Thrive แสดงขึ้นมาแล้ว ที่มุมบนด้านซ้ายจะมีกรอบคำสั่ง "Filter" ให้คลิกแล้วเลือก longer than 20 min สารคดีฉบับเต็มความยาว 2 ชั่วโมง 8 นาทีก็จะขึ้นมาให้เลือกเข้าไปดูครับ หรือจะใช้อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือ "thrive movie, long" ก็ได้เช่นกันครับ
***According to "Thrive" is an eye opening and expose a lot of insight about those global elites and NWO agenda. So it always been deleted from youtube, as recently youtube itself was taken over by Google. And of course Google is a big part of NWO. In order to watch this documentary, please go to youtube and use "thrive movie" as keyword for searching. When results appeared, on the top left pick "longer than 20" in the "Filter" tab. So you will see some 2Hrs8Min Thrive documentary. That's it. Or you may try another keyword like "thrive movie, long".


ลิ๊งค์สำหรับเฟสบุ๊ค :
The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จดหมายถึงคุณสดใส 2

หลังจากที่ผมโพสต์เรื่อง "จดหมายถึงคุณสดใส" ก็มีคำถามเข้ามาจากผู้อ่านท่านนึงครับ และผมเชื่อว่าคำตอบคงจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆท่านอีกเช่นกัน จึงขอเขียนในเรื่องนี้อีกซักโพสต์ แล้วท่านก็นำไปศึกษา ค้นคว้าและต่อยอดกันออกไปนะครับ

"อยากถามคุณจิมมี่ว่า ที่อเมริกา หากน้ำประปาที่ไม่ได้ต้ม แต่กรองก่อน จะปลอดภัยหรือไม่ และที่เมืองไทย น้ำประปาเขาใส่ฟลูออไรด์หรือเปล่า "

ขอตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า...ไม่แน่ใจ เหตุผลก็เพราะหลายทศวรรษแล้วที่ภาครัฐโฆษณาชวนเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าน้ำประปาที่เปิดจากก๊อกดื่มได้เลย ได้มาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้ ได้มาตรฐานของ WHO ว่าไปโน่น แล้วรู้ไม่ครับว่า WHO จริงๆแล้วเป็นใคร วาระต่างๆขององค์การนี้มาจากไหน??? และด้วยเหตุผลนี้ครัวเรือนอเมริกันจึงไม่ใส่ใจกับเรื่อง "เครื่องกรองน้ำ" ดังนั้นแทบจะนับจำนวนได้เลยครับสำหรับบ้านที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้เพื่อผลิตน้ำดื่มกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง

บ้านที่ผมเคยอาศัยอยู่หลายๆหลัง ในหลายๆหลายๆรัฐ  ก็พอเห็นบ้างครับ แต่.....เป็นเพียงหัวสวมเล็กๆที่ปลายก๊อกน้ำขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเท่านั้นเอง จะให้เห็นเป็นเครื่องใหญ่ๆติดกำแพงหรือตั้งพื้นเหมือนบ้านเราแทบไม่มี ดังนั้นผมจึงต้องตอบว่าไม่แน่ใจครับ เพื่อให้ระวัง หลังจากที่ผมค้นคว้าข้อมูลเรื่องการปนเปื้อนฟลูออไรด์ในน้ำ ผมจะยอมเสียเวลาต้มน้ำโดยเฉพาะสำหรับดื่มดีกว่าครับ แล้วเก็บใส่ขวดไว้ดื่ม จะมากแค่ไหนในแต่ละครั้งก็แล้วแต่สะดวก สำหรับน้ำส่วนอื่นๆก็คงไม่ซีเรียสเท่าไหร่

เรื่องการปนเปื้อนฟลูออไรด์ในน้ำนี่มีกรณีศึกษามากมายเลยครับ เช่นที่ LA หรือลอสแองเจลลีส ในมลรัฐแคลิฟอเนีย เกิดกรณี "ผมเปลี่ยนสี" เกิดกับคนไทยนี่แหละครับจากสีดำสนิทกลายเป็นสีน้ำตาลลงเรื่อยๆ ทั้งที่อายุเพิ่งจะสามสิบต้นๆนี่แหละครับ หนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนผมเองที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่นนานกว่า 10 ปีแล้ว ที่น่าคิดก็คือ ไม่ใช่เคสเดียวที่เกิดขึ้นกับคนๆเดียวครับ เจออีกมากมาย แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่ามันเป็นประเด็น จนผมมาค้นเจอเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งตอนแรกที่เพื่อนผมมาบอก ผมยังคิดว่า มันคิดมากไปหรือเปล่า แต่เราก็คุยกันแล้วก็รับฟังไว้ ดังนั้นผมจึงย้อนคิดกลับไปว่า ในตอนนั้นตัวเรายังคิดอย่างนี้เลย "เพราะความไม่รู้" และไม่ได้เจอกับตัวเอง จึงต้องคิดต่อไปว่าแล้วจะมีคนอีกจำนวนมากเท่าไหร่ที่คิดเหมือนเราในตอนนั้น !!

ลองใช้เวลาค้นคว้าเรื่องนี้ซักหน่อยสิครับ ล้วงให้ลึก ค้นลงไปในรายละเอียด ทุกอย่างถูกใส่ไว้ในอินเตอร์เนตแล้วจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในเฉพาะประเด็นการเติมฟลูออไรด์ลงไปในน้ำประเด็นเดียวนี่แหละครับ โดยเฉพาะข้อมูลวิจัย สถิติ ตัวเลข กราฟต่างๆเต็มไปหมด ปริมาณการปนเปื้อนมากน้อยแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ

ใครเป็นคนทำคนแรกรู้ไม๊ครับ?? คำตอบคือ " อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์" หรือพรรคนาซีเยอรมันนั่นแหละครับ จุดประสงค์ก็เพื่อสังหารหมู่ชาวยิวในค่ายกักกันที่มีจำนวนหลายล้านคนในยุโรปในสงครามตอนนั้น ให้ตายเยอะ ตายเร็ว ไม่ต้องเปลืองแรงงาน เสียเวลา หรือลูกกระสุน ก็เลยกลายเป็นการค้นคว้า ต่อยอด ทดลองไปในตัวโดยการลดปริมาณการปนเปื้อนลง แล้วให้เกิดการสะสมในบลักษณะของสารพิษตกค้างในร่างกายในระดับต่างๆ ทำให้เกิดโรคแปลกๆใหม่ๆในมนุษย์ หนึ่งในนั้นแน่นอนก็คือ อัลไซเมอร์ ซึ่งเกิดจากการสะสมของหินปูนในส่วนต่างๆในสมอง และอีกมากมายหลายโรคครับ......โรคสมัยใหม่เหล่านี้เค้า(Power that Be)บอกเราว่ายังที่หาสาเหตุที่มาไม่ได้ แต่...กลับมีการผลิต คิดค้น "ยารักษา" ออกมาขายให้ครับ !! 

ยังไม่ต้องเชื่อข้อมูลเหล่านี้นะครับ จุดคือคุณต้องค้นคว้าเอง ศึกษาเอง แล้วค่อยเชื่อในสิ่งที่คุณเจอด้วยตัวเอง เอาสิ่งเหล่านั้นมาใคร่ครวญแล้วประติดประต่อเข้าด้วยกัน คุณจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในที่สุด และสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะพาคุณไปพบอะไรที่ไม่ชอบมาพากลในอีกหลายๆเรื่องรอบๆตัวเรา ถ้าถามว่าเค้าทำเพื่ออะไร หากคุณอ่านสิ่งที่ผมเขียนมานานๆคงจะเห็นผ่านตาบ้าง แต่ถ้ายังไม่เห็น ผมให้คีย์เวิร์ดไว้ว่าเป็นการ "Depopulation" หรือการลดประชากร หากสนใจลองค้นหาต่อไปดูครับ และอีกทางคือเพื่อการค้า เพราะกลุ่มทุนการเมืองที่ปกครองอเมริกาและยุโรปอยู่ทุกวันนี้ก็คือกลุ่มบิ๊กไฟว์ หรือ 5 อันดับของบริษัทยา เวชภัณฑ์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนั่นเอง แล้วก็เป็นกลุ่มบริษัทยาที่ครองตลาดยาในประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้นลองตั้งสมมุติฐานดูสิครับว่า โรคระบาด โรคภัยไข้เจ็บแปลกๆใหม่ๆเหล่านี้ มาจากไหน???    

ส่วนของประเทศไทยมีการปนเปื้อนฟลูออไรด์หรือไม่ผมยังไม่มีข้อมูลครับ เพราะผมติดนิสัยการติดเครื่องกรองน้ำชนิด "ประสิทธิภาพสูง" หรือต้มน้ำโดยเฉพาะสำหรับดื่มไปเสียแล้ว ผมจึงไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ แต่เท่าที่รู้มาคือ "มี" ครับ ก็คงไปเอาหลักคิดเดียวกับเค้ามานั่นแหละครับ โดนเค้าหลอกกันมาเป็นทอดๆ "ฝรั่งมันว่าดี เราก็ว่าดี" ก็เพราะส่วนหนึ่งไปร่ำเรียนจนจบดีกรีต่างๆจนทำให้มีหลักคิดเดียวกันมาจากเค้าอีกที คนถึงป่วยกันเต็มบ้านเต็มเมือง "ยารักษาโรค" กลายเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 เทียบเคียงกับอาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม หลายคนจำใจกินยาแทนอาหารก็มี เพราะกินทีเป็นกำมือเพราะอุดมไปด้วย "โรค" แล้วก็อิ่มไปเลยครับ กลายเป็นเรื่องปกติไปเสียอีก  เฮ้ออออออ...


ลิ๊งค์สำหรับเฟสบุ๊ค :
The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Attention Attention !!

และแล้วผมก็ใส่ป้ายชื่อของโพสต์ทั้งหมด เกือบ 900 เรื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อย หวังว่าจะทำให้ง่ายต่อการตามอ่านหรือค้นหาในหัวข้อต่างๆที่ท่านสนใจได้ทั้งหมดแล้วนะครับ โดยจะอยู่ในแถบเครื่องเครื่องมือด้านขวาใต้กล่องสนทนานั่นเองครับ แต่อยากจะบอกว่า ทั้งหมดมันก็คือเรื่องเดียวกันและสัมพันธ์กันหมดครับ

และหากท่านพบหลายๆลิ๊งค์ของยูทูปในโพสต์เก่าๆ
เสีย ก็ขอให้ทำใจและไม่ต้องแปลกใจนะครับ นั่นก็เพราะหลังจากที่ Google เข้าเทคโอเวอร์ยูทูป เค้าก็ไล่สอย(ลบ)คลิปวีดีโอที่เปิดโปงเรื่องราวต่างๆของพวก NWO ที่อาจจะลึกเกินกว่าที่จะให้คนทั่วไปอย่างเราๆรู้เท่าทัน(ผมโดนประจำ...555 มันขู่ด้วยว่าจะลบช่องของผมทิ้ง แล้วให้ทำข้อสอบตอบคำถามออนไลน์อีกต่างหากก่อนจะเปิดกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม) แต่ท่านสามารถที่ค้นหาคลิปเหล่านั้น(หากยังมีคนโพสต์ต่อ) โดยเข้าไปที่ยูทูปแล้วใส่คีย์เวิร์ดต่างๆที่เกี่ยวข้องก็อาจจะหาพบได้บ้างครับ.....Enjoy++

นี่หรือคือประชาธิปไตย ??? โดยพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (อดีต รมว.สาธารณะสุข))

"ประชาธิปไตย" .......สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากเรียกร้อง กระทั่งคนจำนวนมากมายยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งนี้ คลิปวีดีโอ "ฉบับเต็ม" เหล่านี้เป็นการเปิดเผยโดยพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (อดีตรัฐมนตรีว่าการสาธารณะสุข) เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา คือปี 2011 ที่ผมไม่แน่ใจว่ามีการออกอากาศทางทีวีหรือไม่ จุดประสงค์ของผมก็เพื่อ "เปิดตา" ใครอีกหลายๆคน ที่หลงติดอยู่ในวังวนการเมือง การโจมตี การก่นด่า การเสียดสี และวันนี้คนไทยจำนวนมากก็หลุดเข้าไปในวังวนนี้จนยากที่จะมองเห็นและกลับตัวเสียแล้ว!!

ไม่ว่าคุณจะรัก จะชอบ จะเชียร์พรรคไหน สีอะไร หากยังไม่เคยดูคลิปเหล่านี้ สละเวลาซักนิดครับ อาจจะทำให้คุณมองเห็น "ใส้ใน" และภาพรวมของคำว่า "การเมือง" โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไดยและการเลือกตั้งในมุมที่ต่างออกไป และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การตั้งคำถามว่าระบอบประชาธิปไตย มาจากไหน มีที่มาอย่างไร ใครเป็นผู้คิดค้นขึ้น หรือเป็นเพียงเกมส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ "แบ่งแยกแล้วปกครอง" ในระดับโลกของคนบางกลุ่ม สุดท้ายหรือมันก็คือระบอบการปกครองที่เรียกว่า "ประชาธิปไตยอันมีคนของฉันเป็นประมุข" เท่านั้นเอง

กำเนิดประชาธิปไตย...คลิก!!
กำเนิดลัทธิคอมมิวนิสต์...คลิก!!ลิ๊งค์สำหรับเฟสบุ๊ค :
The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=

จดหมายถึงคุณสดใส ( Mirror )

คุณสดใสครับ เนื่องจากผมติดที่จะต้องเดินทางอยู่เสมอๆ ครับ ติดต่อผ่านทางอีเมลล์น่าจะสะดวกกว่าเพราะเราไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาที่ต่าง กันครับ ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในอเมริกาครับ มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ ฝากคำถามไว้ได้ครับเรื่องไหนที่ผมรู้มากพอผมจะตอบให้อย่างเต็มที่ครับ

ผมขอสรุปคร่าวๆ เอาที่นึกได้ก่อนนะครับ เอาเป็นว่าเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นั่นกันครับ ครอบครัวผมส่วนนึงไปอยู่ที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซ็ท ตั้งแต่ปี 2520 หรือ 30 กว่าปีมาแล้ว ไปกันแล้ว 3 รุ่น ได้สัญชาติจนรุ่นหลานเกิดที่นั่นแล้วครับ รุ่นแรกๆที่ไปก็แต่งกับครอบครัวคนอเมริกันบ้าง เป็นลูกครึ่งไปก็มีแต่ส่วนตัวผมเองไม่เคยคิดอยากจะไป แต่ในที่สุดก็มีโอกาสที่ไปอยู่ที่นั่นมา 8 ปีครับ คือ 2001-2009

อย่ารับวัคซีนไข้หวัด 2009 แม้แต่ไข้หวัดตามฤดูกาลถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงครับ ระวังเค้าจะจับเด็กๆฉีดที่โรงเรียน ต้องไปแจ้งเค้าไว้ว่าไม่ขอรับครับ ถ้าฉีดไปภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจะถูกทำลาย ทำให้ป่วยง่ายครับเรื่องนี้ผมกับบางคนในครอบครัวพิสูจน์มาแล้วมีทั้งฉีดและไม่ฉีด คนที่ฉีด(น้าสาว)ป่วยทีเป็นอาทิตย์ล้มหมอนหนอนเสื่อทั้งที่อยู่เมืองไทยไม่ เคยเป็นขนาดนี้ ให้คนที่ไม่ฉีด
(ผมนี่แหละครับ)พาไปหาหมอพาไปซื้อยาครับ

น้ำประปาในอเมริกาปนเปื้อนด้วยสารฟลูออไรด์ครับ ห้ามเปิดก๊อกกินสดๆ เด็ดขาด (อย่าไปเชื่อโฆษณาว่ากินได้) เพราะนี่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ นิ่วและโรคที่เกี่ยวกับหินปูนไปจับตามระบบต่างๆ ของร่างกายครับ ***ให้ต้มให้เดือดก่อนครับแล้วใส่ขวดเก็บไว้กิน ที่ขายเป็นแพ๊คก็อย่าวางใจครับ เพราะเราก็พิสูจน์ไม่ได้อย่าไปเสียเงินตรงนั้นครับ วิธีพิสูจน์คือเอาน้ำที่ต้มแล้วใส่ขวดครับ แล้วอีกขวดลองเอาที่เปิดจากก๊อกไม่ต้องต้มวางไว้ข้างๆกัน แล้วอีก 3-5 วันมาดูครับ จะเห็นครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับขวดที่ไม่ต้ม ถ้าไม่ต้มเราก็กินมันเข้าไปหมดนั่นเลยครับ แล้วก็ป่วย หาหมอซื้อยาเข้าทางเค้าครับ เรื่องนี้สำคัญเพราะน้ำเป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายครับ เรื่องฟลูออไรด์ในน้ำนี่เค้าประท้วงในระดับประเทศมาเป็น 10 ปี โดยคณะแพทย์และพยาบาลเองเลยครับ มีทั้งงานวิจัยและหลักฐาน ตั้งเป็นองค์กร สมาคม ชมรมสารพัด แต่มันก็จะใส่ครับบอกว่าห่วงเรื่องสุขภาพฟัน  แต่ข้างหลอดยาสีฟันบอกว่าห้ามกลืนกินยาสีฟันเด็ดขาดแม้แต่เท่าเม็ดถั่วเขียว เพราะมีส่วนประกอบของฟลูออไรด์ ถ้ากลืนเข้าไปต้องไปโรงพยาบาลทันที อ้าววววว แล้วเอาไปใส่ในน้ำทำไม แล้วบอกว่าดื่มได้อีกต่างหาก เมื่อก่อนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เปิดก๊อกซัดกันเอื๊อกๆๆๆ โดยเฉพาะแคลิฟอเนียมีการปนเปื้อนในอัตราที่สูงมากๆ ตารางตัวเลขเปอร์เซ็นการปนเปื้อนหรือเติมฟลูออไรด์ในน้ำนี้หาดูได้ง่ายมากใน เนตนี่แหละครับ

อย่าเก็บทรัพย์สินไว้ในอเมริกา โดยเฉพาะ Saving หรือเงินเก็บต่างๆ ถ้ามีญาตพี่น้อง(ที่เราไว้ใจ)อยู่เมืองไทยหรือว่าประเทศอื่น ให้นำออกไปเก็บไว้ที่นั่น แล้วซื้อเป็นทองคำดีที่สุดครับ เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้จะทำให้เงินกระดาษเสื่อมค่าลงในอัตราที่ เร็วมาก โดยเฉพาะเงินดอลล่าสหรัฐอันตรายครับ(มันปั๊มเหมือนถ่ายเอกสารเลย)แล้วจะชิ่ง หรือส่งผลกระทบไปที่เงินสกุลอื่นๆ มากบ้างน้อยบ้างตามความแข็งแกร่งของเงินสกุลนั้นๆ ถ้าอยู่ในอเมริกาให้เก็บไว้เฉพาะเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครับหรือธุรกิจ เพียง 3-6 เดือน หรือตามความจำเป็นเท่านั้นครับ แล้วทำตัวให้เบาที่สุดคือถ้าเมื่อไหร่ที่้เกิดการ Crack หรือรัฐบาลกลางประกาศว่าไม่ไหวแล้ว (อย่าคิดว่าจะไม่เกิดครับ แต่จะเมื่อไหร่เท่านั้นเอง มีความเป็นไปได้ที่ 1.5-3 ปีนี้ ***ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ อย่าคิดว่าไกลตัวครับ*** เพราะภาษีที่จัดเก็บ ลดลง 5%-18% ในรัฐต่างๆ และดูได้จากงบประมาณรายจ่ายที่ติดลบใน 40 กว่ารัฐ รุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปครับ มีอย่างน้อย 10 รัฐที่ล้มละลายในทางบัญชีหรือตัวเลขไปแล้ว แล้วเค้าเอาเงินจากไหนมาโป๊ะ จากรัฐบาลกลางครับ ทั้ง FDIC หรือกองทุนค้ำประกันเงินฝากก็หมดครับไปขอรัฐบาลกลางอีก แต่จะทำไปได้นานขนาดไหน เพราะตัว Federal หรือ รัฐบาลกลางเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว และทางตัวเลขก็ล้มไปแล้วอีกเหมือนกันครับ -12 Trillion เพียงแต่เค้าปั๊มเงินได้ไงครับ ก็ปั๊มมันเข้าไป เปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้าง)

แล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องออกจากประเทศแบบฉุกเฉินจะได้ไม่เสียดายครับ ถ้ามีอะไรที่จะต้องเสียดายก็หมายความว่าสิ่งนั้นควรจะไปรอเราในที่ที่เรา เตรียมไว้ครับ ผมแนะนำว่า "เตรียมทางหนีทีไล่ไว้นอกอเมริกาครับ" .......ถ้ามันดีขึ้นจริงในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเราก็ดีไป ทยอยโอนทรัพย์สินกลับไป แต่ถ้า "โครม" เราก็รอดครับ แต่ระวังการปิดเกมส์แบบไม่คาดฝันด้วยการก่อสงครามใหญ่เพื่อล้มกระดานครับ ......เรื่องสงครามใหญ่นี่เป็นส่วนนึงของแผนการครับ จะเมื่อไหร่ผมก็คงตอบไม่ได้ครับ เพราะเค้าไม่ได้อยู่นิ่งๆ ให้เราอ่านครับและปรับแผนอยู่ตลอด ผมหวังว่าคงอีกนานหรือไม่เกิดครับ แต่เท่าที่ดูปัจจัยทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว ทั้งอิหร่าน เกาหลีเหนือ เศรษกิจโลก *****ไม่อยากให้กังวลนะครับ แต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งประเด็นนี้

สรุปก็คือ.......
"เตรียมทางหนีทีไล่ไว้นอกอเมริกาครับ" แล้วติดตามข่าวสารของจริงที่รายงานความเป็นจริง หรือลองดูรัสเซียทีวี Russia TV (RT) หรืออัลจาซีราห์ (Aljazeraa) เรากำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของประวัติศาสตร์ครับ ถ้าไม่เตรียมหรือระวังเลย สิ่งที่คุณทำมาหาเก็บกันมาเป็น 10-20 ปี จะสูญเปล่าครับ แล้วกลับมาลำบากที่เมืองไทยต่ออีกเพราะไม่ได้วางอะไรรองรับไว้เลย  

1.ถ้าจะดูเศรษฐกิจอเมริกาอย่าดูตลาดหุ้น มีแต่ตัวเลขครับกำไรไม่มี มีกำไรไม่กี่บริษัทที่ได้เงินช่วยเหลือหรือ Bail out นั่นแหละครับ เพื่อจะผันกำไรออกไปเป็นโบนัสผู้บริหาร ถามว่าคุณเคยเห็นข่าวบริษัทไหนประกาศผลกำไรนอกจากบริษัทที่รับเงินช่วยเหลือ ไม๊ครับ แล้วมีข่าวอะไรต่อ...การจ่ายโบนัสครับ เอากันอย่างนี้เลย เอาเป็นว่าให้ดูอัตราการว่างงาน การล้มละลาย (Bankrupcy Filing) และ การฟ้องยึดบ้านและอสังหาริมทรัพย์ (Forclosure) เป็นหลัก โดยเฉพาะตัวเลขการว่างงานจริงอยู่ที่ 17-22 % ในแต่ละรัฐ ไม่ใช่ 10% กว่าๆ ครับ ถ้าเค้าพูดความจริงวันนี้อเมริกาคงเละไปแล้วครับ

2.การดูข่าวสารในอเมริกา อย่าดูทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ให้เชคข่าวทางอินเตอร์เนตครับ

3.ถ้ากำลังไฟล์เรื่องการขอสัญชาติ ก็ทำไปตามขั้นตอนครับ แต่อย่าไปอัดเงินหรือลงทุนอะไรในเรื่องนี้มากเกินไป เพราะเงินตรงนี้อาจจะสูญเปล่าครับ แม้แต่ใบเขียวหรือซิติเซ่นที่อาจจะได้มาก็ตาม ค่อยๆทำตามขั้นตอนตามกฏหมายเค้าไปครับ

อ่านแล้วทุกอย่างดูรุนแรงนะครับ โดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยติดตามหรือหรือรับรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เปิดเผยครับ คุณสามารถค้นหาและต่อยอดเองได้ตามสื่อตามข่าวสารต่างๆ แต่การที่เราอยู่ในอเมริกา สิ่งนี้มันเป็นปัญหาครับ "คือการค้นหาความจริง" เพราะสื่อต่างๆมันปิดหูปิดตาเราครับ แบบมิดเลย!!! มีแต่เงินดอลล์ บัตรเครดิต เพลง หนัง ดารา เซ็กส์ กีฬา ไอพ๊อด เกมส์เสมือนจริง เทคโนโลยี ทีวีจอแบน รถ SUV การพนัน ยาเสพติดและการบริโภคที่เกินตัว มันหลอมขึ้นมาเป็นสังคมอเมริกันโดยรวมวันนี้ที่ใกล้จะ "สิ้นสลาย" เต็มทีครับ เราคนไทยหรือคนจากประเทศที่ด้อยกว่าเค้าไปอยู่ที่นั่นแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้ แล้วตาโต "ใจแตกครับ" ยิ่งเป็นพวกพี่แหม็ก (แม็กซิกัน) ซึ่งมองชีวิตที่เต็มไปด้วยวัตถุและของเล่นเหล่านี้กลายเป็นสวรรค์ไปเลย นึกว่าอยู่บนสวรรค์แล้วครับจนไม่มีใครอยากกลับประเทศ เพราะมีในสิ่งที่ไม่เคยมี ได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ อยู่ประเทศตัวเองซื้อรถยังลำบากแต่ไปอเมริกาซื้อรถได้ 2-3 คัน เลยลึกเลยครับ ดำดิ่งลงไป นึกว่าเอาละเราได้ชีวิตที่ดีกว่าแล้วที่นี่!!! นี่แหละคือชีวิตเรา!!!

ส่วนหนึ่งเพราะโอกาสมันเปิดครับ (สภาพคล่อง "เกลื่อน" และดอกเบี้ยต่ำ คือหลุมที่ FED ขุดดักไว้) เป็นแรงผลักดัน ทำกัน 2-3 จ๊อบ ให้ทำอะไรก็ทำ หนัก ลำบากและเสี่ยงขนาดไหนก็สู้ ยอมทำขนาดนั้น "ก็ต้องได้สิครับ" และมีในที่สุดก็เข้าวงจรแบบอเมริกันที่ติดกับและหลุดเข้าไปอยู่ในหลุมพราง ที่เค้าวางไว้ครับ  อีกส่วนนึงคิดว่าโอ กว่าจะดิ้นรน ขอวีซ่ามาได้ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องสู้สุดชีวิตครับ ไม่ทำก็ตายจะไปขอใครกินก็ไม่ได้สื่อสารกันลำบากไม่เหมือนอยู่บ้านเราครับ 

วันนี้วันอาทิตย์ มีเวลาครับเลยเขียนได้ยาวหน่อย แต่ไม่อยากให้กังวลจนเกินไปครับ เลยบอกที่มาที่ไปมากหน่อยว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนและเกิดอะไรขึ้น และขออนุญาตเอาบางส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์ไปเผยแพร่ในเวบบล๊อกของผมครับ เพราะมีหลายท่านที่อยู่ในสหรัฐเมลล์เข้ามาเพื่อพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ ชีวิตในอเมริกาตอนนี้การเตรียมพร้อม การป้องกันตัวเองและครอบครัวสำคัญครับ

ขอพระเจ้าคุ้มครองครับ.......

Jimmy  Siri
Jan 24, 2010 

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

The History of the House of Rothschild by Andrew Hitchcock

ตราประจำตระกูลร๊อธไชลด์
และสัญลักษณ์ต่างๆที่ซ่อนไว้

หลังจากที่มีแฟนคลับขอให้โพสต์เรื่องราวและข้อมูลของกลุ่มอิลลูมินาติบ้าง ผมจึงขอนำเสนอข้อมูลและบทความนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษา ค้นคว้า ต่อยอดเรื่องราวเหล่านี้ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง สำหรับปรากฏการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ณ เวลานี้ ว่ามีมูลเหตุมาจากไหน แล้วใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆ ในมุมมืดของโลกใบนี้  


บทความนี้จะเป็นประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่ปี 1743 ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอิลลูมินาติ ครอบครัวร๊อทไชลด์ กลุ่มธนาคารกลางของโลก รัฐบาลของประเทศมหาอำนาจตะวันตก และอีกหลายๆตระกูลในระดับโลก ครอบคลุมทั้งทวีปยุโรปและอเมริกาที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดและเจาะลึก

ในช่วงท้ายผมได้แนบไฟล์พรีเซนเทชั่น
(เพาว์เวอร์พ้อยต์) พร้อมรูปภาพประกอบอย่างสวยงามความจุ 52.5mb ของเอกสารชุดนี้ไว้ให้แล้วนะครับ Definition of Zionism:

an organization of Jews whose goal is to create a nation for Jews.
Definition of Judaism:

Jews collectively who practice a religion based on the Torah and the Talmud.
The Rothschilds have been in control of the world for a very long time, their tentacles reaching into many aspects of our daily lives, as is documented in the following timeline.  However, before you jump to the timeline, please read this invaluable introduction which will tell you who the Rothschilds are as oppose to who they claim to be.
The Rothschilds claim that they are Jewish, when in fact they are Khazars.  They are from a country called Khazaria, which occupied the land locked between the Black Sea and the Caspian Sea which is now predominantly occupied by Georgia.  The reason the Rothschilds claim to be Jewish is that the Khazars under the instruction of the King, converted to the Jewish faith in 740 A.D., but of course that did not include converting their Asiatic Mongolian genes to the genes of the Jewish people.
You will find that approximately 90% of people in the world today who call themselves Jews are actually Khazars, or as they like to be known, Ashkenazi Jews.  These people knowingly lie to the world with their claims that the land of Israel is theirs by birthright, when in actual fact their real homeland is over 800 miles away in Georgia.
So, next time you hear an Israeli Prime Minister bleating about the so-called persecution of the Jews, consider this, every Prime Minister of Israel has been an Ashkenazi Jew.  Therefore when all these Prime Ministers have curried favour with the West for their re-establishment of a Jewish homeland, they have knowingly and deliberately lied to you, as they were never from that region, and they well know it, because it is they who call themselves Ashkenazi Jews.

The Book of Revelation, Chapter 2, Verse 9, states the following which would appear to be about these Ashkenazi Jews:
"I know thy works, and tribulation and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan."
The most wealthy bloodline in the world bar none and the leader of the Ashkenazi Jews in the world today is the Rothschild family.  As you will see in the timeline, the Rothschilds have obtained this position through lies, manipulation and murder.  Their bloodline also extends into the Royal Families of Europe, and the following family names:  Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; and Van Duyn. 

However, these are not the only bloodlines to worry about.  You are probably aware of the centuries old pratice undertaken by many Ashkenazi Jews whereby they would change their name, in order for them to appear part of the dominant race of the country in which they lived, so as they could obtain influential positions in that country, which they would then exploit to serve their real masters elsewhere.  There is plenty of evidence to prove the Rothschilds continue that deceptive tradition.
Furthermore the Rothschilds are known to sire many children secretly that they can put into positions of power when required.  This started with the very first man who took the name Rothschild, who had a secret sixth son.  Finally, remember the world is a diverse place, I could if I wanted change my name to Rothschild, or any of the names listed above, and that would not make me part of this family anymore than converting to Judaism in 740 A.D. will make these Ashkenazis Jewish.
Please, therefore, do not automatically assume someone you see with the name Rothschild or any of the names listed above are part of the Rothschild criminal network.  Furthermore and most importantly, the majority of Ashkenazi Jews are innocent and not part of this network.  Check the facts out for yourself first, this article is designed to inform people who the enemy is, not single out people of a particular race or people with a particular surname, who may have nothing to do with this Rothschild criminal network.
 
1743: Mayer Amschel Bauer, an Ashkenazi Jew, is born in Frankfurt, Germany, the son of Moses Amschel Bauer, a money lender and the proprietor of a counting house.
Moses Amschel Bauer places a red sign above the entrance door to his counting house. This sign is a red hexagram (which geometrically and numerically translates into the number 666) which under Rothschild instruction will end up on the Israeli flag some two centuries later.
1753: Gutle Schnaper, an Ashkenazi Jew (future wife of Mayer Amschel Bauer), born to respected merchant, Wolf Salomon Schnaper.
1760: During this decade Mayer Amschel Bauer works for a bank owned by the Oppenheimers' in Hanover, Germany.  He is highly successful and becomes a junior partner. Whilst working at the bank he becomes acquainted with General von Estorff.
Following his father's death, Bauer returns to Frankfurt to take over his father's business. Bauer recognises the significance of the red hexagram and changes his name from Bauer to Rothschild, after the red hexagram or sign signifying 666 hanging over the entrance door ("Rot," is German for, "Red," "Schild," is German for, "Sign").
Now Mayer Amschel Rothschild, he discovers that General von Estorff is now attached to the court of Prince William IX of Hesse-Hanau, one of the richest royal houses in Europe, which gained its' wealth by the hiring out of Hessian soldiers to foreign countries for vast profits (a practice that continues today in the form of exporting, "peacekeeping," troops throughout the world).
He therefore makes the General's re-acquaintance on the pretext of selling him valuable coins and trinkets at discounted prices. As he plans, Rothschild is subsequently introduced to Prince William himself who is more than pleased with discounted prices he charges for his rare coins and trinkets, and Rothschild offers him a bonus for any other business the Prince can direct his way.
Rothschild subsequently becomes close associates with Prince William, and ends up doing business with him and members of the court.  He soon discovers that loaning money to governments and royalty is more profitable than loaning to individuals, as the loans are bigger and are secured by the nation's taxes.
1769: Mayer Amschel Rothschild is given permission by Prince William to hang a sign on the front of his business premises declaring that he is, "M. A. Rothschild, by appointment court factor to his serene highness, Prince William of Hanau."
1770: Mayer Amschel Rothschild draws up plans for the creation of the Illuminati and entrusts Ashkenazi Jew, Adam Weishaupt, a Crypto-Jew who was outwardly Roman Catholic, with its organization and development.  The Illuminati is to be based upon the teachings of the Talmud, which is in turn, the teachings of Rabbinical Jews.  It was to be called the Illuminati as this is a Luciferian term which means, keepers of the light.
Mayer Amschel Rothschild marries Gutle Schnaper.
1773: Amschel Mayer Rothschild born, the first of Mayer Amschel Rothschild’s sons. He like all his brothers who follow him, will enter the family business at the age of 12.
1774: Salomon Mayer Rothschild born.
1776:  Adam Weishaupt officially completes his organisation of the Illuminati on May 1 of this year.  The purpose of the Illuminati is to divide the goyim (all non-Jews) through political, economic, social, and religious means.  The opposing sides were to be armed and incidents were to be provided in order for them to:  fight amongst themselves; destroy national governments; destroy religious institutions; and eventually destroy each other.
Weishaupt soon infiltrates the Continental Order of Freemasons with this Illuminati doctrine and establishes lodges of the Grand Orient to be their secret headquarters.  This was all under the orders and finance of Mayer Amschel Rothschild and the concept has spread and is followed within Masonic Lodges worldwide to the present day.
Weishaupt also recruits 2,000 paid followers including the most intelligent men in the field of arts and letters, education, science, finance,and industry.  They were instructed to follow the following methods in order to control people.
1)  Use monetary and sex bribery to obtain control of men already in high places, in the various levels of all governments and other fields of endeavour. Once influential persons had fallen for the lies, deceits, and temptations of the Illuminati they were to be held in bondage by application of political and other forms of blackmail, threats of financial ruin, public exposure, and fiscal harm, even death to themselves and loved members of their families. 2)  The faculties of colleges and universities were to cultivate students possessing exceptional mental ability belonging to well-bred families with international leanings, and recommend them for special training in internationalism, or rather the notion that only a one-world government can put an end to recurring wars and strife.  Such training was to be provided by granting scholarships to those selected by the Illuminati.
3)  All influential people trapped into coming under the control of the Illuminati, plus the students who had been specially educated and trained, were to be used as agents and placed behind the scenes of all governments as experts and specialists.  This was so they would advise the top executives to adopt policies which would in the long-run serve the secret plans of the Illuminati one-world conspiracy and bring about the destruction of the governments and religions they were elected or appointed to serve.
4)  To obtain absolute-control of the press, at that time the only mass-communications media which distributed information to the public, so that all news and information could be slanted in order to make the masses believe that a one-world government is the only solution to our many and varied problems.
1777: Nathan Mayer Rothschild born. 1784:  Adam Weishaupt issues his order for the French Revolution to be started by by Maximilien Robespierre in book form.  This book was written by one of Weishaupt's associates, Xavier Zwack, and sent by courier from Frankfurt to Paris.  However en route there, the courier is struck by lightning, the book detailing this plan discovered by the police, and handed over to the Bavarian authorities.
As a consequence, the Bavarian government orders the police to raid Weishaupt's masonic lodges of the Grand Orient, and the homes of his most influential associates.  Clearly, the Bavarian authorities were convinced that the book that was discovered was a very real threat by a private group of influential people, to use wars and revolutions to achieve their political ends.
1785:  The Bavarian government outlaw the Illuminati and close all the Bavarian lodges of the Grand Orient.
Mayer Amschel Rothschild moves his family home to a five storey house in Frankfurt which he shares with the Schiff family.
1786:  The Bavarian government publish the details of the Illuminati plot in a document entitled, "The Original Writings of The Order and Sect of The Illuminati."  They then send this document to all the heads of church and state throughout Europe, but sadly their warning is ignored.
1788: Kalmann (Carl) Mayer Rothschild Born.
1789:  Due to the European ignorance of the Bavarian government's warning, the Illuminati's plan for a French Revolution succeeded from this year to 1793.  This revolution was a bankers' dream, it established a new constitution and passed laws that forbade the Roman Church from levying tithes (taxes) and also removed its exemption from taxation.
1790: Mayer Amschel Rothschild states,
"Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws."
1791: The Rothschilds get, "control of a nation's money," through Alexander Hamilton (their agent in George Washington’s cabinet) when they set up a central bank in the USA called the First Bank of the United States. This is established with a 20 year charter. 1792: Jacob (James) Mayer Rothschild born.
1796: Amschel Mayer Rothschild marries Eva Hanau.
1798: John Robison publishes a book entitled, "Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies."  In this book, Professor Robison of the University of Edinburgh, one of the leading intellects of his time, who in 1783 was elected general secretary of the Royal Society of Edinburgh, gave details of the whole Rothschild Illuminati plot.
He advised how he had been a high degree mason in the Scottish Rite of Freemasonry, and had been invited by Adam Weishaupt to Europe, where he had been given a revised copy of Weishaupt's conspiracy.  However, although he pretended to go along with it, Professor Robison did not agree with it and therefore published his aforementioned book.  The book included details of the Bavarian government's investigation into the Illuminati and the French Revolution.
That same year on July 19th, David Pappen, President of Harvard University, lectured the graduating class on the influence illuminism was having on American politics and religion.
At the age of 21, Nathan Mayer Rothschild leaves Frankfurt for England, where with a large sum of money given to him by his father, he sets up a banking house in London.
1800: Salomon Mayer Rothschild marries Caroline Stern.
1806: Napolean states that it is his,
"object to remove the house of Hess-Cassel from rulership and to strike it out of the list of powers."
On hearing this, Prince William IX of Hesse-Hanau, flees Germany, goes to Denmark and entrusts his fortune valued at $3,000,000 at that time to Mayer Amschel Rothschild for safekeeping. Nathan Mayer Rothschild marries Hannah Barent Cohen the daughter of a wealthy London merchant.
1808: Nathan Mayer Rothschild has his first son born Lionel Nathan de Rothschild.
1810: Sir Francis Baring and Abraham Goldsmid die. This leaves Nathan Mayer Rothschild as the remaining major banker in England.
Salomon Mayer Rothschild goes to Vienna, Austria and sets up the bank, M. von Rothschild und Söhne.
1811: The charter for the Rothschilds Bank of the United States runs out and Congress votes against its renewal.  Nathan Mayer Rothschild is not amused and he states,
"Either the application for renewal of the charter is granted, or the United States will find itself involved in a most disastrous war."
However the United States stands firm and the Charter is not renewed, which causes Nathan Mayer Rothschild to issue another threat,
"Teach those impudent Americans a lesson. Bring them back to colonial status."
1812: Backed by Rothschild money, and Nathan Mayer Rothschild's orders, the British declare war on the United States. The Rothschilds plan was to cause the United States to build up such a debt in fighting this war that they would have to surrender to the Rothschilds and allow the charter for the Rothschild owned First Bank of the United States to be renewed. Mayer Amschel Rothschild dies. In his will he lays out specific laws that the House of Rothschild were to follow: all key positions in the family business were only to be held by family members; only male members of the family were allowed to participate in the family business, this included a reported sixth secret bastard son (It is important to note that Mayer Amschel Rothschild also has five daughters, so today the spread of the Rothschild Zionist dynasty without the Rothschild name is far and wide, and Jews believe the mixed offspring of a Jewish mother is solely Jewish); the family was to intermarry with it’s first and second cousins to preserve the family fortune (of the 18 marriages by Mayer Amschel Rothschild’s grandchildren, 16 were between first cousins - a practice known today as inbreeding); no public inventory of his estate was to be published; no legal action was to be taken with regard to the value of the inheritance; the eldest son of the eldest son was to become the head of the family (this condition could only be overturned when the majority of the family agreed otherwise).
This was straightaway the case and Nathan Mayer Rothschild was elected head of the family following his father, Mayer Amschel Rothschild’s death.
Jacob (James) Mayer Rothschild goes to Paris, France to set up the bank, de Rothschild Frères.
Nathaniel de Rothschild, the son in law of Jacob (James) Mayer Rothschild, born.
1814: With regard to the $3,000,000 Prince William IX of Hesse-Hanau had entrusted to Mayer Amschel Rothschild for safekeeping, for an account of what happened next we turn to the Jewish Encyclopaedia, 1905 edition, Volume 10, page 494, which states,
"According to legend this money was hidden away in wine casks, and, escaping the search of Napoleon's soldiers when they entered Frankfurt, was restored intact in the same casks in 1814, when the elector (Prince William IX of Hesse-Hanau) returned to the electorate (Germany). The facts are somewhat less romantic, and more businesslike."
This last line indicates the money was never returned by Rothschild to Prince William IX of Hesse-Hanau. The encyclopaedia goes on to state,
"Nathan Mayer Rothschild invested this $3,000,000 in, gold from the East India Company knowing that it would be needed for Wellington's peninsula campaign."
On the stolen money Nathan made,
"no less than four profits:
i) On the sale of Wellington's paper which he bought at 50 cents on the dollar and collected at par;
ii) on the sale of gold to Wellington;
iii) on its repurchase; and
iv) on forwarding it to Portugal."
1815: The five Rothschild brothers work to supply gold to both Wellington's army (through Nathan in England) and Napoleon's army (through Jacob in France), and begin their policy of funding both sides in wars. The Rothschilds love wars because they are massive generators of risk free debt. This is because they are guaranteed by the government of a country, and therefore the efforts of the population of that country,  and it doesn't matter if that country loses the war because the loans are given on the guarantee that the victor will honour the debts of the vanquished.
Whilst the Rothschilds are funding both sides in this war, they use the banks they have spread out across Europe to give them the opportunity to set up an unrivalled postal service network of secret routes and fast couriers.  The post these couriers carried was to be opened up by these couriers and their details given to the Rothschilds so they always were one step ahead of current events.
Furthermore, these Rothschild couriers were the only merchants allowed to pass through the English and French blockades. It was these couriers who also kept Nathan Mayer Rothschild up to date with how the war was going so he could use that intelligence to buy and sell from his position on the stock exchange in accordance with that intelligence.
One of Rothschild's couriers was a man named Rothworth.  When the outcome of the Battle of Waterloo was won by the British, Rothworth took off for the Channel and was able to deliver this news to Nathan Mayer Rothschild, a full 24 hours before Wellington's own courier.
At that time British bonds were called consuls and they were traded on the floor of the stock exchange. Nathan Mayer Rothschild instructed all his workers on the floor to start selling consuls. The made all the other traders believe that the British had lost the war so they started selling frantically.
Therefore the consuls plummeted in value which was when Nathan Mayer Rothschild discreetly instructed his workers to purchase all the consuls they could lay their hands on.
When news came through that the British had actually won the war, the consuls went up to a level even higher than before the war ended leaving Nathan Mayer Rothschild with a return of approximately 20 to 1 on his investment.
This gave the Rothschild family complete control of the British economy, now the financial centre of the world following Napolean's defeat, and forced England to set up a new Bank of England, which Nathan Mayer Rothschild controlled.
Interestingly 100 years later the New York Times would run a story stating that Nathan Mayer Rothschild's grandson had attempted to secure a court order to suppress publication of a book which had this insider trading story in it.  The Rothschild family claimed the story was untrue and libellous, but the court denied the Rothschilds request and ordered the family to pay all court costs.
Back to 1815, this is the year Nathan Mayer Rothschild makes his famous statement,
"I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the Empire on which the sun never sets. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply."
He would go onto brag that in the 17 years he had been in England he had increased the £20,000 stake given to him by his father, 2500 times to £50 million. The Rothschilds also use their control of the Bank of England to replace the method of shipping gold from country to country and instead used their five banks spread across Europe to set up a system of paper debits and credits, the banking system of today.
By the end of this century, a period of time that was known as the, "Age of the Rothschilds," it is estimated that the Rothschild family controlled half the wealth of the world.
However something that did not go well for the Rothschilds this year was the Congress of Vienna, which started in September, 1814 and concluded in June of this year.  The reason for this Congress of Vienna, was for the Rothschilds to create a form of world government, to give them complete political control over much of the civilized world.
Many of the European governments were in debt to the Rothschilds, so they figured they could use that as a bargaining tool.  However the Tsar Alexander I of Russia, who had not succumbed to a Rothschild central bank, would not go along with the plan, so the Rothschild world government plan failed.
Enraged by this, Nathan Mayer Rothschild swore that some day he or his descendants would destroy the Tsar Alexander I's  entire family and descendants.  Unfortunately he was true to his word and 102 years later Rothschild funded Bolsheviks would act upon that promise.
Interestingly, world government fanatic and Ashkenazi Jew, Henry Kissinger, did his doctoral dissertation on the Congress of Vienna.
1816: The American Congress passes a bill permitting yet another Rothschild dominated central bank, which gives the Rothschilds control of the American money supply again.  This is called the Second Bank of the United States and is given a twenty year charter.  The British war against the America therefore ends with the deaths of thousands of British and American soldiers, but the Rothschilds get their bank.
1818: Following the French securing massive loans in 1817 in order to help rebuild after their disastrous defeat at Waterloo, Rothschild agents bought vast amounts of French government bonds causing their value to increase.
On November 5th they dumped the lot on the open market causing their value to plummet and France to go into a financial panic. The Rothschilds then stepped in to take control of the French money supply. This was the same year the Rothschilds were able to loan £5,000,000 to the Prussian government.
1821: Kalmann (Carl) Mayer Rothschild was sent to Naples, Italy.  He would end up doing a lot of business with the Vatican and Pope Gregory XVI subsequently conferred upon him the Order of St. George.
Also, whenever the Pope received Kalmann, he would give him his hand rather than the customary toe to kiss, which showed the extent of Kalmann's power over the Vatican.
1822: The emperor of Austria made the five Rothschild brothers Barons.  Nathan Mayer Rothschild chose not to take up the title.
1823: The Rothschilds take over the financial operations of the Catholic Church, worldwide.
1827: Sir Walter Scott publishes his nine volume set, The life of Napolean and in volume two he states that the French Revolution was planned by the Illuminati (Adam Weishaupt) and was financed by the money changers of Europe (The Rothschilds).
1832:  President Andrew Jackson (the 7th President of the United States from 1829 to 1837), runs the campaign for his second term in office under the slogan, "Jackson And No Bank!"  This is in reference to his plan to take the control of the American money system to benefit the American people, not for the profiteering of the Rothschilds.
1833:  President Andrew Jackson starts removing the government's deposits from the Rothschild controlled, Second Bank of the United States and instead deposits them into banks directed by democratic bankers.
This causes the Rothschilds to panic and so they do what they do best, contract the money supply causing a depression.  President Jackson knows what they are up to and later states,
"You are a den of thieves vipers, and I intend to rout you out, and by the Eternal God, I will rout you out."
1834:  The Italian revolutionary leader, Guiseppe Mazzini, is selected by the Illuminati to direct their revolutionary program throughout the world and would serve in that capacity until he died in 1872. 1835:  On January 30, an assassin tries to shoot President Jackson, but miraculously both of the assassin's pistols misfired.  President Jackson would later claim that he knew the Rothschilds were responsible for that attempted assassination.  He is not the only one, the assassin, Richard Lawrence, who was found not guilty by reason of insanity, later bragged that powerful people in Europe had hired him and promised to protect him if he were caught.
The Rothschilds acquire the rights in the Almadén quicksilver mines in Spain. This was at the time the biggest concession in the world and as quicksilver was a vital component in the refining of gold or silver this gave the Rothschilds a virtual world monopoly.
1836: Following his years of fighting against the Rothschilds and their central bank in America, President Andrew Jackson finally succeeds in throwing the Rothschilds central bank out of America, when the bank's charter is not renewed. It would not be until 1913 that the Rothschilds would be able to set up their third central bank in America, the Federal Reserve, and to ensure no mistakes are made, this time they will put one of their own bloodline, Jacob Schiff, in charge of the project.
Nathan Mayer Rothschild dies and the control of his bank, N. M. Rothschild & Sons is passed on to his younger brother, James Mayer Rothschild.
1837:  The Rothschilds send one of their own, August Belmont, an Ashkenazi Jew, to America to salvage their banking interests defeated by President Andrew Jackson.
1840: The Rothschilds become the Bank of England’s bullion brokers. They set up agencies in California and Australia.
1841: President John Tyler (the 10th President of the United States From 1841 to 1845) vetoed the act to renew the charter for the Bank of the United States. He goes on to receive hundreds of letters threatening him with assassination.
1844: Salomon Mayer Rothschild purchases the United Coal Mines of Vítkovice and Austro-Hungarian Blast Furnace Company that would go on to be one of the top ten global industrial concerns.
Benjamin Disraeli, an Ashkenazi Jew (who would go on to become British Prime Minister twice - the only admitted Ashkenazi Jew to do so) publishes Coningsby, in which he characterises Nathan Mayer Rothschild as,
"the Lord and Master of the money markets of the world, and of course virtually Lord and Master of everything else. He literally held the revenues of Southern Italy in pawn, and Monarchs and Ministers of all countries courted his advice and were guided by his suggestions."
1845: The Great American Patriot, Andrew Jackson (7th President of the United States) dies. Before his death he is asked what he regarded his as greatest achievement.  He replies without hesitation,
"I Killed The Bank,"
This is in reference to the fact he banished the Rothschilds Second Bank of the United States in 1836. Jacob (James) Mayer Rothschild (who by now had married his niece, Betty, Salomon Mayer Rothschild's daughter), now known as Baron James de Rothschild, wins the contract to build the first major railway line across the country.
This was called the Chemin De Fer Du Nord and ran initially from Paris to Valenciennes and then joined with the Austrian rail network built by his brother (and wife's father - all sounds a bit sordid doesn't it) Salomon Mayer Rothschild.
1847: Lionel De Rothschild now married to the daughter of his uncle, Kalmann (Carl) Mayer Rothschild, is elected to the parliamentary seat for the City of London.
A requirement for entering parliament was to take an oath in the true faith of a Christian. Lionel De Rothschild refused to do this as he was Jewish and his seat in parliament remained empty for 11 years until new oaths were allowed.  He must have been an invaluable representative for his constituency, bearing in mind he could never vote on any bill as he never entered parliament!  I wonder how he managed to keep his parliamentary seat for 11 years?
1848: Karl Marx, an Ashkenazi Jew, publishes, "The Communist Manifesto."  Interestingly at the same time as he is working on this, Karl Ritter of Frankfurt University was writing the antithesis which would form the basis for Freidrich Wilhelm Nietzsche's,  "Nietzscheanism."  This Nietzecheanism was later developed into Fascism and then into Nazism and was used to forment the first and second world wars.
Marx, Ritter, and Nietzsche were all funded and under the instruction of the Rothschilds.  The idea was that those who direct the overall conspiracy could use the differences in those two so-called ideologies to enable them to divide larger and larger factions of the human race into opposing camps so that they could be armed and then brainwashed into fighting and destroying each other, and particularly, to destroy all political and religious institutions.  The same plan put forward by Weishaupt in 1776.
Eva Hanau, Amschel Mayer Rothschild’s wife dies.
1849: Gutle Schnaper, Mayer Amschel Rothschild’s wife dies. Before her death she would nonchalantly state,
"If my sons did not want wars, there would be none."
1850: Construction begins this decade on the manor houses of Mentmore in England and Ferrières in France, more Rothschilds Manors will follow throughout the world, all of them filled with works of art. Jacob (James) Rothschild in France is said to be worth 600 million francs, which at the time was 150 million francs more than all the other bankers in France put together.
1852: N.M. Rothschild & Sons begins refining gold and silver for the Royal Mint and the Bank of England and other international customers.
1853: Nathaniel de Rothschild, the son in law of Jacob (James) Mayer Rothschild, purchases Château Brane Mouton, the Bordeaux vineyard of Mouton, and renames it Château Mouton Rothschild.
1854: Caroline Stern, Salomon Mayer Rothschild’s wife, dies.
1855: Amschel Mayer Rothschild dies.
Salomon Mayer Rothschild dies.
Kalmann (Carl) Mayer Rothschild dies.
1858: Lionel De Rothschild finally takes his seat in parliament when the requirement to take an oath in the true faith of a Christian is broadened to include other oaths. He becomes the first Jewish member of the British parliament.
1861: President Abraham Lincoln (16th President of the United States from 1860 till his assassination in 1865) approaches the big banks in New York to try to obtain loans to support the ongoing American civil war.  As these large banks were heavily under the influence of the Rothschilds, they offer him a deal they know he cannot accept, 24% to 36% interest on all monies loaned.
Lincoln is very angry about this high level of interest and so he prints his own debt free money and informs the public that this is now legal tender for both public and private debts.
1862: By April $449,338,902 worth of Lincoln’s debt free money has been printed and distributed. He states of this,
“We gave the people of this republic the greatest blessing they ever had, their own paper money to pay their own debts.”
That same year The Times of London publishes a story containing the following statement,
"If that mischievous financial policy, which had its origin in the North American Republic, should become indurated down to a fixture, then that government will furnish its own money without cost. It will pay off debts and be without a debt. It will have all the money necessary to carry on its commerce.
It will become prosperous beyond precedent in the history of civilized governments of the world. The brains and the wealth of all countries will go to North America. That government must be destroyed or it will destroy every monarchy on the globe."
1863: President Abraham Lincoln discovers the Tsar of Russia, Alexander II (1855 – 1881), was having problems with the Rothschilds as well as he was refusing their continual attempts to set up a central bank in Russia.  The Tsar then gives President Lincoln some unexpected help. The Tsar issued orders that if either England or France actively intervened in the American Civil War, and help the South, Russia would consider such action a declaration of war, and take the side of President Lincoln.  To show that he wasn't messing about, he sent part of his Pacific Fleet to port in San Francisco and another part to New York.
The Rothschild banking house in Naples, Italy, C. M. de Rothschild e figli, closes following the unification of Italy. The Rothschilds use one of their own in America, John D. Rockefeller, to form an oil business called Standard Oil which eventually takes over all of its competition.
1864: Rothschild, August Belmont, who by now is the Democratic Party's National Chairman, supports General George McClellan as the Democratic nominee to run against President Abraham Lincoln in this year's election.  Much to the anger of Belmont, President Lincoln wins the election.
1865: In a statement to Congress, President Abraham Lincoln states,
"I have two great enemies, the Southern Army in front of me, and the financial institutions in the rear. Of the two, the one in my rear is my greatest foe."
Later that year, on April 14, President Lincoln is assassinated, less than two months before the end of the American Civil War. Following a brief training period in the Rothschilds London Bank, Jacob Schiff, a Rothschild, born in their house in Frankfurt, arrives in America at the age of 18, with instructions and the finance necessary to buy into a banking house there.  The purpose of this was to carry out the following tasks.
1.  Gain control of America's money system through the establishment of a central bank.
2.  Find desirable men, who for a price, would be willing to serve as stooges for the Illuminati and promote them into high places in the federal government, the Congress, Supreme Court, and all the federal agencies.
3.  Create minority group strife throughout the nations, particularly targeting the whites and blacks.
4.  Create a movement to destroy religion in the United States, with Christianity as the main target.
Nathaniel de Rothschild becomes Member of Parliament for Aylesbury in Buckinghamshire. 1868: Jacob (James) Mayer Rothschild dies, shortly after purchasing Château Lafite, one of the four great premier grand cru estates of France. He is the last of Mayer Amschel Rothschild’s sons to die.
1870: Nathaniel de Rothschild dies.
1871:  An American General named, Albert Pike, who had been enticed into the Illuminati by Guissepe Mazzini, completes his military blueprint for three world wars and various revolutions throughout the world, culminating into moving this great conspiracy into its final stage.
The first world war is to be fought for the purpose of destroying the Tsar in Russia,as promised by Nathan Mayer Rothschild in 1815.  The Tsar is to be replaced with communism which is to be used to attack religions, predominantly Christianity.  The differences between the British and German empires are to be used to forment this war.
The second world war is to be used to forment the controversy between facism and political zionism with the slaughter of Jews in Germany a lynchpin in bringing hatred against the German people.  This is designed to destroy fascism (which the Rothschilds created) and increase the power of political zionism.  This war is also designed to increase the power of communism to the level that it equalled that of united Christendom.
The third world war is to be played out by stirring up hatred of the Muslim world for the purposes of playing the Islamic world and the political zionists off against one another.  Whilst this is going on, the remaining nations would be forced to fight themselves into a state of mental, physical, spiritual and economic exhaustion.
On August 15th of this year, Albert Pike writes a letter (now catalogued in the British Museum) to Guiseppe Mazzini in which he states the following,
"We shall unleash the nihilists and the atheists and we shall provoke a great social cataclysm which in all its horror will show clearly to all nations the effect of absolute atheism; the origins of savagery and of most bloody turmoil.
Then everywhere, the people will be forced to defend themselves against the world minority of the world revolutionaries and will exterminate those destroyers of civilization and the multitudes disillusioned with Christianity whose spirits will be from that moment without direction and leadership and anxious for an ideal, but without knowledge where to send its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer brought finally out into public view. A manifestation which will result from a general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and Atheism; both conquered and exterminated at the same time."
Pike, who having been elected as Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite of Freemasonry's Southern Jurisdiction in 1859, was the most powerful Freemason in America.  He would retain that post for 32 years until his death in 1891.  He also published a book on the subject in 1872 entitled, "Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry," in which he candidly states the following,
"LUCIFER, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darknesss! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable blinds feeble, sensual or selfish Souls? Doubt it not!"
1872:  Prior to Guiseppe Mazzini's death this year, he makes another revolutionary leader named Adrian Lemmy his successor.  Lemmy will be subsequently succeeded by Lenin and Trotsky, then by Stalin.  The revolutionary activities of all these men are financed by the Rothschilds. 1873: The loss making Rio Tinto copper mines in Spain, are purchased by a group of foreign financiers including the Rothschilds. These mines represented Europe’s largest source of copper.
1875: On January 1 of this year Jacob Schiff, now Solomon Loeb's son-in-law after marrying his daughter, Teresa, takes control of the banking house, Kuhn, Loeb & Co.  He goes on to finance John D. Rockefeller's Standard Oil Company, Edward R. Harriman's Railroad Empire, and Andrew Carnegie's Steel Empire.  This is all with Rothschild money.
He then identifies the other largest bankers in America at that time.  They are, J.P. Morgan who controls Wall Street, and the Drexels and the Biddles of Philadelphia. All the other financiers, big and little, danced to the music of those three houses.  Schiff then gets the European Rothschilds to set up European branches of these three large banks on the understanding that Schiff, and therefore Rothschild, is to be the boss of banking in New York and therefore America.
N M Rothschild & Sons undertake a share issue to raise capital for the first channel tunnel project to link France to England, with half of its capital coming from the Rothschild owned Compagnie du Chemin de Fer du Nord.
This year Lionel De Rothschild also loans Prime Minister Benjamin Disraeli the finance for the British government to purchase the shares in the Suez Canal, from Khedive Said of Egypt. This was done as the Rothschilds needed this access route to be held by a government they controlled, so they could use that government's military to protect their huge business interests in the Middle East.
1876: Otto von Bismarck states,
"The division of the United States into two federations of equal force was decided long before the civil war by the high financial power of Europe.  These bankers were afraid that the United States, if they remained in one block and as one nation, would attain economical and financial independence, which would upset their financial domination over the world.
The voice of the Rothschilds predominated. They foresaw the tremendous booty if they could substitute two feeble democracies, indebted to the financiers, to the vigorous Republic, confident and self-providing. Therefore they started their emissaries in order to exploit the question of slavery and thus dig an abyss between the two parts of the Republic."
1879: Lionel de Rothschild dies. 1880:  Rothschild agents begin formenting a series of pogroms predominantly in Russia, but also in Poland, Bulgaria and Romania.  These pogroms resulted in the slaughter of thousands of innocent Jews, causing approximately 2 million to flee, mainly to New York, but also to Chicago, Philadelphia, Boston and Los Angeles.
The reason these pogroms were initiated, was to create a large Jewish base in America, who when they arrived, would be educated to register as Democrat voters.  Some twenty years later, this would result in in a massive Democratic power base in the United States and be used to elect Rothschild front men such as Woodrow Wilson, to the Presidency, to carry out the bidding of the Rothschilds.
1881: President James A. Garfield (The 20th President of the United States who lasted only 100 Days) states two weeks before he is assassinated,
“Whoever controls the volume of money in our country is absolute master of all industry and commerce…and when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of inflation and depression originate.”
Edmond James de Rothschild has a son Maurice de Rothschild. 1883: After 6,000 feet of tunnel in the channel tunnel project being excavated, the British government halt the project citing the fact that it would be a threat to Britain’s security.
1885: Nathaniel Rothschild, son of Lionel De Rothschild, becomes the first Jewish peer and is takes the title of Lord Rothschild.
1886: The French Rothschild bank, de Rothschild Frères obtains substantial amounts of Russia's oil fields and forms the Caspian and Black Sea Petroleum Company, which quickly becomes the world's second largest oil producer.
1887: Opium trafficker in China, Edward Albert Sassoon, marries Aline Caroline de Rothschild, the grand-daughter of Jacob (James) Mayer Rothschild.  Aline Caroline's father, Gustave, together with his brother, Alphonse, took over the Rothschild's french arm following their father Jacob's death.
The Rothschilds finance the amalgamation of the Kimberley diamond mines in South Africa. They subsequently become the biggest shareholders of this company, De Beers, and mine precious stones in Africa and India.
1888: Noémie Halphen, future wife of Maurice de Rothschild born.
1891: The British Labour Leader makes the following statement on the subject of the Rothschilds,
"This blood-sucking crew has been the cause of untold mischief and misery in Europe during the present century, and has piled up its prodigious wealth chiefly through fomenting wars between States which ought never to have quarrelled. Whenever there is trouble in Europe, wherever rumours of war circulate and men’s minds are distraught with fear of change and calamity you may be sure that a hook-nosed Rothschild is at his games somewhere near the region of the disturbance."
Comments like this worry the Rothschilds and towards the end of the 1800’s they purchase Reuters news agency so they can have some control of the media. 1895: Edmond James de Rothschild the youngest son of Jacob (James) Mayer Rothschild visits Palestine and subsequently supplies the funds to found the first Jewish colonies there, this is to further their long term objective of creating a Rothschild owned country.
1897: The Rothschilds found the Zionist Congress to promote Zionism (a political movement with the sole aim of moving all Jews into a singularly Jewish nation state) and arrange its first meeting in Munich.  However due to extreme opposition from local Jews, who are quite happy where they are, this meeting has to be moved to Basle, Switzerland and takes place on 29 August. The meeting is chaired by Ashkenazi Jew, Theodor Herzl, who would state in his diaries,
"It is essential that the sufferings of Jews….become worse….this will assist in realization of our plans….I have an excellent idea….I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth….The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-Semites shall be our best friends."
Herzl is subsequently elected President of the Zionist Organisation which adopts the, "Rothschild Red Hexagram or Sign," as the Zionist flag which 51 years later will end up as the flag of Israel. Edward Henry Harriman becomes a director of the Union Pacific Railroad and goes on to take control of the Southern Pacific Railroad. This is all financed by the Rothschilds.
1898: Ferdinand de Rothschild dies.
1901: The Jews from the colonies set up in Palestine by Edmond James de Rothschild, send a delegation to him which tell him,
"If you wish to save the Yishuv (The Jewish settlement) first take your hands from it, and…for once permit the colonists to have the possibility of correcting for themselves what needs correcting."
Edmond James de Rothschild is very angry about this and states,
"I created the Yishuv, I alone.  Therefore no men, neither colonists nor organisations have the right to interfere in my plans."
The Rothschild banking house in Frankfurt, Germany, M. A. von Rothschild und Söhne, closes as there is no male Rothschild heir to take it on. 1902: Philippe de Rothschild born.
1905: A group of Rothschild backed Zionist Jews led by Georgi Apollonovich Gapon attempt to overthrow the Tsar in Russia in a Communist Coup.  They fail and are forced to flee Russia only to be given refuge in Germany.
The Jewish Encyclopaedia (Vol. 2, p.497) states,
"It is a somewhat curious sequel to the attempt to set up a Catholic competitor to the Rothschilds that at the present time the latter are the guardians of the papal treasure."
1906: The Rothschilds claim that due to growing instability in the region and increasing competition from Rockefeller (the Rockefeller family are Rothschild descendants through a female bloodline) owned Standard Oil, this is why they sell their Caspian and Black Sea Petroleum Company to Royal Dutch and Shell.  This is another example of the Rothschilds trying to hide their true wealth. 1907: Rothschild, Jacob Schiff, the head of Kuhn, Loeb and Co., in a speech to the New York Chamber of Commerce, warns that,
"Unless we have a Central Bank with adequate control of credit resources, this country is going to undergo the most severe and far reaching money panic in its history."
Suddenly America finds itself in the middle of another typical run of the mill Rothschild engineered financial crisis, which ruins as usual ruins the lives of millions of innocent people throughout America and makes billions for the Rothschilds. 1909: Jacob Schiff founds the National Advancement for the Association of the Coloured People (NAACP).  This was done to incite black people into roiting, looting and other forms of disorder, in order to cause a rift between the black and white communities.  Jewish historian, Howard Sachar, states the following in his book, "A History of the Jews in America,"
"In 1914, Professor Emeritus Joel Spingarn of Columbia University became chairman of the NAACP and recruited for its board such Jewish leaders as Jacob Schiff, Jacob Billikopf, and Rabbi Stephen Wise."
Other Ashkenazi Jew co-founders included Julius Rosenthal, Lillian Wald and Rabbi Emil G. Hirsch.  It was not until 1920 that the NAACP appointed its first black president, James Weldon Johnson. Maurice de Rothschild marries Ashkenazi Jew, Noémie Halphen.
1911: Werner Sombart, in his book, "The Jews and Modern Capitalism," stated that from 1820 on, it was the,
"Age of the Rothschild," and concluded that there was, "Only one power in Europe, and that is Rothschild."
1912: In the December issue of, "Truth," magazine, George R. Conroy states of banker Jacob Schiff,
"Mr Schiff is head of the great private banking house of Kuhn, Loeb, and co, which represents the Rothschilds interests on this side of the Atlantic. He has been described as financial strategist and has been for years the financial minister of the great impersonal power known as Standard Oil.
He was hand in glove with the Harrimans, the Goulds, and the Rockefellers in all their railroad enterprises and has become the dominant power in the railroad and financial power of America."
1913: On March 4, Woodrow Wilson is elected the 28th President of the United States.  Shortly after he is inaugurated, he is visited in the White House by Ashkenazi Jew, Samuel Untermyer, of law firm, Guggenheim, Untermyer, and Marshall, who tries to blackmail him for the sum of $40,000 in relation to an affair Wilson had whilst he was a professor at Princeton University, with a fellow professor's wife. President Wilson does not have the money, so Untermyer volunteers to pay the $40,000 out of his own pocket to the woman Wilson had had the affair with, on the condition that Wilson promise to appoint to the first vacancy on the United States Supreme Court a nominee to be recommended to President Wilson by Untermyer.  Wilson agrees to this.
Jacob Schiff sets up the Anti Defamation League (ADL) in the United States.  This organisation is formed to slander anyone who questions or challenges the Rothschild global conspiracy as, "anti-semitic."
Strangely enough, the same year that they do this they also set up their last and current central bank in America, the Federal Reserve. Congressman Charles Lindbergh stated following the passing of the Federal Reserve Act on December 23,
"The Act establishes the most gigantic trust on earth. When the President signs this Bill, the invisible government of the monetary power will be legalized.......The greatest crime of the ages is perpetrated by this banking and currency bill."
It is important to note that the Federal Reserve is a private company, it is neither Federal nor does it have any Reserve. It is conservatively estimated that profits exceed $150 billion per year and the Federal Reserve has never once in its history published accounts. 1914:  The start of World War I.  In this war, the German Rothschilds loan money to the Germans, the British Rothschilds loan money to the British, and the French Rothschilds loan money to the French.
Futhermore, the Rothschilds have control of the three European news agencies, Wolff (est. 1849) in Germany, Reuters (est. 1851) in England, and Havas (est. 1835) in France.
The Rothschilds use Wolff to manipulate the German people into a fervour for war. From around this time, the Rothschilds are rarely reported in the media, because they own the media.
1916:  On June 4, Ashkenazi Jew, Louis Dembitz Brandeis is appointed to the Supreme Court of the United States by President Wilson as per his agreed blackmail payment to Samuel Untermyer some three years earlier.  Justice Brandeis is also the elected leader of the Executive Committee for Zionist Affairs, a position he has held since 1914.
The middle of World War II.  Germany were winning the war as they were being financed by the Rothschilds to a greater extent than France, Italy and England, because Rothschilds, did not want to support the Tsar in Russia, and of course Russia was on the same side as France, Italy and England.
Then a significant event occurred.  Germany, although they were winning the war and not one foreign soldier had set foot on their soil, offered armistice to Britain with no requirement of reparations.  The Rothschilds were anxious to make sure this didn't happen as they were expecting to make far more money off this war, so they played another card they had up their sleeve.
Whilst the British were considering Germany's offer, Rothschild agent Louis Brandeis sends a Zionist delegation from America to Britain to promise to bring America into the war on the side of the British, provided the British agree to give the land of Palestine to the Rothschilds.
The Rothschilds wanted Palestine for the following reason.  They had great business interests in the far east and desired their own state in that area along with their own military which they could use as an aggressor to any state that threatened those interests.
The British subsequently agree to the deal for Palestine and the Zionists in London contact their counterparts in America and inform them of this fact.  Suddenly all the major newspapers in America that up to that point had been pro-German turned on Germany running propaganda pieces such as:  German soldiers were killing Red Cross Nurses; German soldiers were cutting off babies hands, etc, in order to manipulate the American public against the Germans.
This same year, President Woodrow Wilson, ran a re-election campaign under the slogan, "Re-Elect The Man Who Will Keep Your Sons Out Of The War."
On December 12, Germany and her allies offer peace terms to end the war.
1917:  As a result of Germany's offer of peace the Rothschild war machine goes into overdrive in America, spreading propaganda which leads to President Wilson under the instructions of American Zionist leader and Supreme Court Justice, Louis Dembitz Brandeis, reneging on his promise to the electorate and taking America into the first world war on April 6.
As per the Rothschild Zionist promise to the British, to take America into the war, they decide they want something in writing from the British to prove that they will uphold their side of the bargain.  The British Foreign Secretary, Arthur James Balfour therefore drafts a letter which is commonly known as the, "Balfour Declaration," which is reprinted below.
Foreign Office November 2nd, 1917
Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.
His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours sincerely,
Arthur James Balfour
The Rothschilds order the execution by the Bolsheviks they control, of Tsar Nicholas II and his entire family in Russia, even though the Tsar had already abdicated on March 2.  This is both to get control of the country and an act of revenge for Tsar Alexander I blocking their world government plan in 1815 at the Congress Of Vienna, and Tsar Alexander II siding with President Abraham Lincoln in 1864. It is extremely important for them to slaughter the entire family including women and children in order to make good on the promise to do so made by Nathan Mayer Rothschild in 1815.  It is designed to show the world what happens if you ever attempt to cross the Rothschilds.
U.S. Congressman Oscar Callaway informs Congress that J. P. Morgan is a Rothschild front and has taken control of the American media industry.  He states,
"In March, 1915, the J.P. Morgan interests, the steel, shipbuilding, and powder interest, and their subsidiary organizations, got together 12 men high up in the newspaper world and employed them to select the most influential newspapers in the United States and sufficient number of them to control generally the policy of the daily press... ...They found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers...An agreement was reached.  The policy of the papers was bought, to be paid for by the month, an editor was furnished for each paper to properly supervise and edit information regarding the questions of preparedness, militarism, financial policies, and other things of national and international nature considered vital to the interests of the purchasers."
1919:  In January, Ashkenazi Jews, Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg, are killed as they attempt to lead another Rothschild funded Communist coup, this time in Berlin, Germany. The Versailles peace conference is held to decide reparations that the Germans need to pay to the victors following the end of the first world war.  A delegation of 117 Zionists headed up by Ashkenazi Jew, Bernard Baruch, bring up the subject of the promise of Palestine for them.  At this point the Germans realised why America had turned on them and under whose influence, the Rothschilds.
The Germans, naturally, felt they had been betrayed by the Zionists.  This is because, at the time the Rothschilds made their deal with Britain for Palestine, in exchange for bringing America into the war, Germany was the most friendly country in the world towards the Jews, indeed the German Emancipation Edict of 1822 guaranteed Jews in Germany all civil rights enjoyed by Germans.
Also, Germany was the only country in Europe which did not place restrictions on Jews, even giving them refuge when they had to flee from Russia after their first attempted Communist coup failed there in 1905.
Nevertheless, the Rothschilds had held up their side of the bargain to spill the blood of millions of innocents and as a result, Palestine is confirmed as a Jewish homeland, and whilst its handover to the Rothschilds takes place it is to remain under the control of Britain as the Rothschilds control Britain.  At that time less than one percent of the population of Palestine was Jewish.  Interestingly, the host of the Versailles peace conference is its boss, Baron Edmond de Rothschild.
The Versailles peace conference is also used as an attempt by the Rothschilds to set up a world government under the pretext of ending all wars (which they create).  This was called the, "League of Nations."  Fortunately not enough countries accepted it and so it soon died.
On March 29th The Times of London reports on the Bolsheviks in Russia,
"One of the curious features of the Bolshevist movement is the high percentage of non Russian elements among its leaders. Of the twenty or thirty commissaries, or leaders, who provide the central machinery of the Bolshevist movement, not less than 75% were Jews."
It is reported that the Rothschilds were angry with the Russians because they were not prepared to allow them to form a central bank within their nation.  They therefore gathered groups of Jewish spies and sent them into Russia to drum up a revolution for the benefit of the common man, which was actually a takeover of Russia by a Rothschild controlled satanic elite. These Jewish spies were, in age old deceptive Ashkenazi tradition, given Russian names, for example Trotsky was a member of the first group and his original name was Bronstein. These groups were sent to areas throughout Russia to incite riots and rebellion.
The Jewish Post International Edition, week ending January 24th 1991, confirms Vladimir Lenin was Jewish. Lenin is also on record as having stated,
“The establishment of a central bank is 90% of communizing a nation.”
These Jewish, Rothschild funded Bolsheviks would go on in the course of history to slaughter 60 million Christians and Non-Jews in Soviet controlled territory. Indeed the author Aleksandr Solzhenitsyn in his work, “Gulag Archipelago, Vol 2,” affirms that Zionist Jews created and administered the organized Soviet concentration camp system in which these tens of millions of Christians and Non-Jews died. On page 79 of this book he even names the administrators of this the greatest killing machine in the history of the world. They are Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda, and Naftaly Frenkel. All six are Zionist Jews. In 1970 Solzhenitsyn would be awarded the Nobel Peace Prize for literature.
N. M. Rothschild & Sons’ are given a permanent role to fix the world’s daily gold price. This takes place in the City of London offices, daily at 1100 hours, in the same room until 2004.
1920: Winston Churchill (whose mother, Jenny (Jacobson) Jerome, was Jewish – meaning he is Jewish under Ashkenazi law as he was born of a Jewish mother) writes in an article in the Illustrated Sunday Herald, dated February 8th,
"From the days of Illuminati leader Weishaupt, to those of Karl Marx, to those of Trotsky, this worldwide conspiracy has been steadily growing. And now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America, have gripped the Russian people by the hair of their heads and become the undisputed masters of that enormous empire."
1921:  Under the orders of Jacob Schiff the Council on Foreign Relations (CFR) is founded by Ashkenazi Jews, Bernard Baruch and Colonel Edward Mandell House.  Schiff gave his orders prior to his death in 1920, as he knew an organisation in America needed to be set up to select politicians to carry on the Rothschild conspiracy,and the formation of the CFR was actually agreed in a meeting on May 30, 1919 at the Hotel Majestic in Paris, France. The CFR membership at the start was approximately 1000 people in the United States.  This membership included the heads of virtually every industrial empire in America, all the American based international bankers, and the heads of all their tax free foundations.  In essence all those people who would provide the capital required for anyone who wished to run for Congress, the Senate or the Presidency.
The first job of the CFR was to gain control of the press.  This task was given to John D. Rockefeller who set up a number of national news magazines such as Life, and Time.  He financed Samuel Newhouse to buy up and establish a chain of newspapers all across the country, and Eugene Meyer also who would go on to buy up many publications such as the Washington Post, Newsweek, ant The Weekly Magazine.
The CFR also needed to gate control of radio, television and the motion picture industry.  This task was split amongst the international bankers from, Kuhn Loeb, Goldman Sachs, the Warburgs, and the Lehmanns.
1925:  This year's Jewish Encyclopaedia, states of the existence of Ashkenazi Jews (who represent approximately 90% of so-called world Jewry), with the startling admission that the so called enemy of the Jews, Esau (also known as Edom, see Genesis 36:1), now actually represents the Jewish race, when on page 42 of Volume V it is stated,
"Edom is in modern Jewry."
So what they're basically saying is that these Ashkenazi Jews, who represent 90% of the so-called Jewish population, are actually gentiles or goyim themselves. 1926: N. M. Rothschild & Sons refinance the Underground Electric Railways Company of London Ltd which has a controlling interest in the entire London Underground transport system.
Maurice de Rothschild has a son, Edmond de Rothschild.
1929:  The Rothschilds crash the United States economy by contracting the money supply.
1930:  The first Rothschild world bank, the, "Bank for International Settlements (BIS)," is established in Basle, Switzerland.  The same place as where 33 years earlier the first ever World Zionist Congress was held.
1933: On January 30, Adolf Hitler becomes Chancellor of Germany.  He drives Jews, many of which were Communist out of Governmental positions within Germany.  As a result of this, in July, the Jews hold a World Conference in Amsterdam during which they demand that Hitler re-instate every Jew back to his former position.
Hitler refuses and as a result of this, Samuel Untermyer, the Ashkenazi Jew who blackmailed President Wilson,and is now the head of the American delegation and the president of the whole conference, returns to the United States, and makes a speech on radio which was transcribed in the From the New York Times, Monday, August 7, 1933.  In the speech he made the following statements,
"...the Jews are the aristocrats of the world...Our campaign is...the economic boycott against all German goods, shipping and services...What we are proposing...is to prosecute a purely defensive economic boycott that will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends... ...Each of you, Jew and Gentile alike...must refuse to deal with any merchant or shopkeeper who sells any German-made goods or who patronizes German ships or shipping."
As two thirds of Germany's food supply had to be imported, and could only be imported with the proceeds of what they exported, if Germany could not export, two thirds of Germany's population would starve, as there would be not enough food for more than one third of the population. As a result of this boycott, Jews throughout America, would protest outside and damage any stores in which they found any products with, "Made in Germany," printed on them, causing stores to have to dump these products or risk bankruptcy.
Once the effects of this boycott began to be felt in Germany, the Germans, who had demonstrated no violence towards the Jews up to this point, simply began boycotting Jewish stores in the same way the Jews had done to stores selling German products in America.
Rothschild financed IBM, supply machines to the Nazis which produce punch cards to help organize and manage the initial identification and social expulsion of Jews, the confiscation of their property and their extermination.
On November 16, President Roosevelt recognizes the Zionist regime of Stalin in Russia without consultation with Congress even as 8,000 Ukrainians march in protest in New York.
Also this year, President Roosevelt, born of a Jewish mother, therefore satisfying Ashkenazi rules of being Jewish, orders the all-seeing eye to be placed upon all new dollar bills along with the motto, "Novus Ordo Seclorum."  This is latin for, "A New Order of the Ages."
1934: Swiss banking secrecy laws are reformed and it becomes an offence resulting in imprisonment for any bank employee to violate bank secrecy. This is all in preparation for the Rothschild engineered Second World War in which as usual they will fund both sides.
Edmond de Rothschild dies.
1936:  With regard to the increase in anti-semitism in Germany, Samuel Landman (at the time, secretary to the World Zionist Organisation), in his 1936 book, Great Britain, The Jews, and Palestine states the following of the United States entry into World War 1,
"The fact that it was Jewish help that brought USA into the War on the side of the Allies has rankled ever since in German – especially Nazi – minds, and has contributed in no small measure to the prominence which anti-Semitism occupies in the Nazi programme."
1938: On 7th November, a Jew, Herschel Grynszpan, assassinated Ernst vom Rath, a minor official at the German Embassy in Paris.  As a result of this German hostility towards Jews in Germany started to turn violent. The Rothschilds Austrian banking house in Vienna, S. M. von Rothschild und Söhne, closes following the Nazi occupation of Austria.
1939: I.G. Farben the leading producer of chemicals in the world and largest German producer of steel dramatically increases its production. This increased production is almost exclusively used to arm Germany for the Second World War.  This company was controlled by the Rothschilds and would go on to use Jews and other disaffected peoples as slave labour in the concentration camps. I.G. Farben also created the lethal Zyklon B gas that was used to exterminate the Jews.
On 1 September, the Second world war starts when Germany invades Poland.  This was because the German leadership were a Christian leadership, who understood that Soviet Russia was led by Rothschild funded Communists, and they feared that as the Soviet Union grew in strength, these Jewish Communists would invade and wipe all the Christians off the map.
1940: Hansjurgen Koehler in his book, "Inside The Gestapo," states the following, of Maria Anna Schicklgruber, Adolf Hitler's grandmother,
"A little servant girl…….came to Vienna and became a domestic servant…….at the Rothschild mansion…….and Hitler’s unknown grandfather must be probably looked for in this magnificent house."
This is backed up by Walter Langer in his book, "The Mind Of Hitler," in which he states,
"Adolf’s father, Alois Hitler, was the illegitimate son of Maria Anna Schicklgruber…….Maria Anna Schicklgruber was living in Vienna at the time she conceived. At that time she was employed as a servant in the home of Baron Rothschild. As soon as the family discovered her pregnancy she was sent back home…….where Alois was born."
On the surface, it would appear Hitler was unlikely to be a Rothschild, but then again, when you discover the benefits that the Rothschilds got out of this war, both financially and politically, a Rothschild connection does not appear as outlandish as it may initially seem. 1941:  President Roosevelt takes America into the second world war by refusing to sell Japan any more steel scrap or oil. Japan was in the midst of a war against China and without that scrap steel and oil, Japan would be unable to continue that war. Japan was totally dependent upon the United States for both steel scrap and oil.  Roosevelt knew this action would provoke the Japanese to attack America, which they subsequently did at Pearl Harbor.
1942: Prescott Bush, father of future American Presidents’ George Herbert Walker and George W, has his company seized under the, “Trading With The Enemy,” Act. He was funding Hitler from America, whilst American soldiers were being killed by German soldiers.
Jews are also being slaughtered by these same soldiers. Interestingly the ADL never criticizes any of the Bushes for this.
1943: February 18th, Zionist, Izaak Greenbaum, head of the Jewish Agency Rescue Committee, in a speech to the Zionist Executive Council states,
“If I am asked, could you give from the UJA (United Jewish Appeal) monies to rescue Jews, I say, no and I say again no!”
He would go onto state,
“One cow in Palestine is worth more than all the Jews in Poland!”
This is not a surprise, the whole idea of Zionist support for the slaughter of innocent Jews was to scare the survivors into believing that their only place of safety was Israel.  How else do you think the Zionists could ensure Jews leave the beautiful European cities in which they live, in order to settle in a desert! 1944:  On 6 November Lord Moyne, British Minister Resident in the Middle East was assassinated in Cairo by two members of the Jewish terrorist group, the Stern Gang, led by future Prime Minister of Israel, Yitzhak Shamir.  He is also responsible for  an assassination attempt against Harold MacMichael, the High Commissioner of the British Mandate of Palestine, this same year.
Interestingly he also masterminds another successful assassination this year against the United Nations representative in the Middle East, Count Folke Bernadotte who, although he had secured the release of 21,000 prisoners from German camps during World War II, was seen by Yitzak Shamir and his terrorist collaborators as an anti-Zionist.
In Bretton Woods, New Hampshire, two further Rothschild world banks are created.  The International Monetary Fund (IMF), and the World Bank.
1945: The end of the Second World War. It is reported that I.G. Farben plants were specifically not targeted in the bombing raids on Germany. Interestingly at the end of the war, they were found to have only sustained 15% damage.
The tribunals held at the end of the Second World War, to investigate Nazi War Crimes, censored any materials recording Western assistance to Hitler.
The Rothschilds take a giant step towards their goal of world domination when the second, "League of Nations," called the, "United Nations," was approved this year.
1946:  On July 22 the future Prime Minister of Israel, Ashkenazi Jew, David Ben-Gurion, orders another future Prime Minister of Israel, Ashkenazi Jew, Menachem Begin, to carry out a terrorist attack on the King David Hotel in Palestine, to try and drive out the British.  As a result of this 91 people were killed, most of them civilians: 28 British, 41 Arabs, 17 Jews, and 5 others.  Around 45 people are injured.
Menachem Begin went on to proudly proclaimed himself as, "the father of modern terrorism."  Just to put the gravity of the attack on the King David Hotel into perspective, it was at the time the biggest death toll as a result of single terrorist action ever and was only surpassed over forty years later by the Bombing of Pan Am flight 103 over Lockerbie.
1947: The British who prior to World War 2 declared that there would be no more immigration of Jews to Palestine in order to protect the Palestinians from their acts of terror against both them and British soldiers, transfer control of Palestine to the United Nations.  The United Nations resolve to have Palestine partitioned into two states, one zionist and one arab, with Jerusalem to remain as an international zone to be enjoyed by all religious faiths.
This transfer was scheduled to take place on May 15, 1948.  The United Nations had no right to give Arab property to anyone, as indeed even thought the Jews owned 6% of Palestine at that time, resolution 181 granted the Jews 57% of the land leaving the Arabs who at that time had 94% with only 43%.
Information collected by the ADL in its spy operations on US citizens is used by the House Select Committee on Unamerican Activities. Subcommittee Chair Clare Hoffman dismisses the ADL’s reports on suspected communists as "hearsay."
1948: In the Spring of this year, the Rothschilds bribe President Harry S. Truman (33rd President of the United States 1945 – 1953) to recognise Israel (Rothschild owned Zionist not Jewish territory) as a sovereign state with $2,000,000 which they give to him on his campaign train.
They then declare Israel to be a sovereign Jewish state in Palestine and within half an hour President Truman declared the United States to be the first foreign nation to recognise it.
The Flag of Israel is unveiled. Despite tremendous opposition the emblem on the flag is a blue coloured version of the Rothschild, "Red Hexagram or Sign."
This angers many Jews who realise this Hexagram was used in the ancient mystery religions as the symbol of, "Moloch," (described as a demon of unwilling sacrifice and is also interestingly the name of the stone owl the elite worship at Bohemian Grove), and, "Astaroth," (described as the Lord Treasurer of Hell).
The Hexagram was also used to represent Saturn, which has been identified as the esoteric name for, "Satan." This indicates that anyone killed in the name of Israel is actually a sacrifice to Satan. These dissenting Jews believe the, "Menorah," the oldest Jewish symbol should be used and pointed out that the Hexagram is not even a Jewish symbol, but of course as the Rothschild Zionists use it that is what ends up on the Rothschild, I mean Zionist, I mean Israeli flag.
In the early hours of April 19, 132 Jewish terrorists from the Irgun gang, led by future Israeli Prime Minister Menachem Begin, and the Stern gang, led by future Israeli Prime Minister Yitzhak Shamir, brutally massacre 200 men, women and children as they are sleeping peacefully in the Arab village of Deir Yassin.
Following the United Nations transfer of Palestine to an independent Jewish state and an independent Arab state on May 15, the Israelis launched a military assault on the Arabs with blaring loudspeakers on their trucks informing the Arabs that if they did not flee immediately, they would be slaughtered.
800,000 Arabs with the recent memory of the Deir Yassin massacre at the forefront of their minds, fled in panic.  They asked for help from nighbouring Arab states, but those states did not get involved as they were no match for the Israelis whose up to date military hardware had been supplied by the Jewish Stalinist regime in Russia.  Following this assault, the Jews now controlled 78% of the former Palestine as oppose to the 57% that had been given to them illegally by the United Nations.
The Palestinians, many of them Christians, were never paid compensation for their homes, property and businesses stolen from them during this illegal Jewish assault, and these people ended up in slum refugee cities of tents. Futhermore at least half of the Palestinians in their hurry to flee, left their birth certificates behind.  The State of Israel then passed a law that only those who could prove citizenship were allowed to return to Israel, thus meaning these 400,000 Palestinians could not return and lost all their property they had left there.
Ashkenazi Jew, David Ben-Gurion, one of the father founders of Israel and its first Prime Minister, candidly describes Zionist aims in his diary (21 May 1948) as follows,
“The Achilles heel of the Arab coalition is the Lebanon. Muslim supremacy in this country is artificial and can easily be overthrown. A Christian State ought to be set up there, with its southern frontier on the river Litani. We would sign a treaty of alliance with this State. Thus when we have broken the strength of the Arab Legion and bombed Amman, we could wipe out Trans-Jordan, after that Syria would fall. And if Egypt still dared to make war on us, we would bomb Port Said, Alexandria and Cairo.
We should thus end the war and would have but paid to Egypt, Assyria and Chaldea on behalf of our ancestors.”
1949:  On October 1, Mao Tse Tsung declares the founding of the People's Republic Of China in Tiananmen Square, Beijing.  He is funded by Rothschild created Communism in Russia and also the following Rothschild agents:  Solomon Adler, a former United States Treasury official who was a Soviet Spy; Israel Epstein, the son of a Jewish Bolshevik imprisoned by the Tsar in Russia for trying to forment a revolution there; and Frank Coe, a leading official of the Rothschild owned IMF. 1950: Israel passes their law of return, guaranteeing every Jew worldwide the right to dwell in the state of Israel, however the Palestinians even though they had lived there for 1300 years, were denied that right.
John Davitt, former chief of the Justice Department's internal security section notes that the Israeli intelligence service is the second most active in the United States after the Soviets and of course both Israel and the Soviet Union are run by an Ashkenazi Jewish leadership.
1951: On 1 April the Israeli Secret Intelligence Agency the Mossad, which will go on to terrorize the world, is formed. The motto of the Mossad is probably the most disgusting secret service motto in the world, it is,"By Way Of Deception,
  Thou Shalt Do War."
1953: N. M. Rothschild & Sons found the British Newfoundland Corporation Limited to develop 60,000 square miles of land in Newfoundland, Canada, which comprised a power station to harness the power of the Hamilton (later renamed Churchill) Falls. At the time this was the largest construction project ever to be undertaken by a private company.
1954: "The Lavon Affair."  Israeli agents recruit Egyptian citizens of Jewish descent to bomb Western targets in Egypt, and plant evidence to frame Arabs, in an apparent attempt to upset American/Egyptian relations. Israeli defense minister, Ashkenazi Jew, Pinhas Lavon is eventually removed from office, though many think real responsibility lay with David Ben-Gurion.
A hidden microphone planted by the Israelis is discovered in the Office of the US Ambassador in Tel Aviv.
1955: Edmond de Rothschild founds Compagnie Financiere, Paris.
1956: Telephone taps are found connected to two telephones in the residence of the US military attaché in Tel Aviv.
1957: James de Rothschild dies and it is reported (by the Rothschild owned media) that he bequeaths a large sum of money to the state of Israel to pay for the construction of their parliament building, the Knesset. He states that the Knesset should be,
"a symbol, in the eyes of all men, of the permanence of the State of Israel."
On page 219 of his book, "Tales of the British Aristocracy," L.G. Pine, the Editor of Burke’s Peerage, states that the Jews,
"have made themselves so closely connected with the British peerage that the two classes are unlikely to suffer loss which is not mutual. So closely linked are the Jews and the lords that a blow against the Jews in this country would not be possible without injuring the aristocracy also."
Maurice de Rothschild dies in Paris. 1962: de Rothschild Frères establishes Imétal as an umbrella company for all their mineral mining interests.
Frederic Morton publishes his book, The Rothschilds, in which he states,
"Though they control scores of industrial, commercial, mining and tourist corporations, not one bears the name Rothschild. Being private partnerships, the family houses never need to, and never do, publish a single public balance sheet, or any other report of their financial condition."
This attitude reveals the true aim of the Rothschilds, to eliminate all competition and create their own worldwide monopoly. 1963: On June 4th President John F. Kennedy (the 35th President of the United States 1961 – 1963) signs Executive Order 11110 which returned to the U.S. government the power to issue currency, without going through the Rosthchilds owned Federal Reserve.
Less than 6 months later on November 22nd , president Kennedy is assassinated by the Rothschilds for the same reason as they assassinated President Abraham Lincoln in 1865, he wanted to print American money for the American people, as oppose to for the benefit of a money grabbing war mongering foreign elite.
This Executive Order 11110, is rescinded by President Lyndon Baines Johnson (the 36th President of the United States 1963 to 1969) on Air Force One from Dallas to Washington, the same day as President Kennedy was assassinated.
Another, and probably the primary, reason for Kennedy's assassination is however, the fact that he made it quite clear to Israeli Prime Minister, David Ben-Gurion, that under no circumstances would he agree to Israel becoming a nuclear state.  The Israeli newspaper Ha'aretz on February 5, 1999, in a review of, Avner Cohen's book, "Israel and the Bomb," states the following,
"The murder of American President John F. Kennedy brought to an abrupt end the massive pressure being applied by the U.S. administration on the government of Israel to discontinue the nuclear program...The book implied that, had Kennedy remained alive, it is doubtful whether Israel would today have a nuclear option."
Edmond de Rothschild establishes La Compagnie Financière Edmond de Rothschild (LCF), in Switzerland as a venture capital house. This later develops into an investment bank and asset management company with many affiliates. He also marries his wife Nadine and they have a son, Benjamin de Rothschild. 1965: Israel illegally obtains enriched uranium from NUMEC (Nuclear Materials and Equipment Corporation).
1967: The treatment of the Palestinians by the Zionist Jews, finally ignites enough anger in the Arab world for Egypt, Jordan and Syria to mobilise on Israel's borders.  All of these three countries are suddenly attacked by Israel and as a result the Sinai which included Gaza was stolen from Egypt, and the West Bank and the Jordan River stolen from Jordan.
As a result of this, on June 8, the Israelis launch an attack on the USS Liberty with Israeli aircraft and motor torpedo boats, in an effort to blame it on Egypt, to bring America into the war on their side, and of course follow to the letter, their Mossad motto,"By Way Of Deception,
Thou Shalt Do War."
As a result of their attack, 34 American servicemen were killed and 174 wounded.  Israel lies as usual, claiming it mistook this warship that was flying a large United States flag, for an ancient out-of-service Egyptian horse carrier El Quseir, that was 180 feet shorter.  They also claim the ship was in the war zone, when it was actually in international waters, far from any fighting.  The Israeli's attack on this warship lasts for 75 minutes during which time they shoot up one of the United States flags, resulting in the sailors desperately raising another one.
In the aftermath of this attack, the American sailors who survived are warned by the United States military not to discuss the matter with anyone due to, "national security."  This story gets no prominence in the Rothschild controlled mainstream media and as usual Israel is in no way even rebuked for their crimes by their subservient country of America.
The following day, June 9th, Israel illegally occupies the Golan Heights which it seizes from Syria. This area goes on to provide Israel with one third of its fresh water.
Israeli General Matityahu Peled, is quoted in Ha'aretz (19 March 1972) with the following statement,
"The thesis that the danger of genocide was hanging over us in June 1967 and that Israel was fighting for its physical existence is only bluff, which was born and developed after the war."  Another sickening and deceptive statement but again at least he's consistent with the Mossad motto, "By Way Of Deception, Thou Shalt Do War."
de Rothschild Frères is renamed Banque Rothschild. 1968: Noémie Halphen, wife of Maurice de Rothschild dies.
1970: While working for Senator Henry “Scoop” Jackson, Ashkenazi Jew, Richard Perle is caught by the FBI giving classified information to Israel. Nothing is done.
British Prime Minister Edward Heath makes Lord Victor Rothschild the head of his policy unit. Whilst he is in that role Britain enters the European Community.
1973: In his book, None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen states,
"One major reason for the historical blackout on the role of the international bankers in political history is the Rothschilds were Jewish… ….The Jewish members of the conspiracy have used an organisation called The Anti-Defamation League (ADL) as an instrument to try and convince everyone that any mention of the Rothschilds and their allies is an attack on all Jews.
In this way they have stifled almost all honest scholarship on international bankers and made the subject taboo within universities.
Any individual or book exploring this subject is immediately attacked by hundreds of ADL communities all over the country. The ADL has never let the truth or logic interfere with its highly professional smear jobs…
….Actually, nobody has a right to be more angry at the Rothschild clique than their fellow Jews…
….The Rothschild empire helped finance Adolf Hitler."”
George J. Laurer an employee of the Rothschilds controlled IBM, invents the UPC (Universal Product Code) barcode which will eventually be placed upon every item traded worldwide and bear the number, 666.  The Book of Revelation, Chapter 13, Verse 17 through 18, states the following in relation to this number,
"And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom.  Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six."
The whole Satanic aims of the Rothschilds are now in full view of the world, everything bought or sold carries the mark of the beast, 666. N. M. Rothschild & Sons British Newfoundland Corporation, Churchill Falls project in Newfoundland, Canada, is completed.
N. M. Rothschild & Sons also create a new asset management part of the company which traded worldwide. This eventually became, Rothschild Private Management Limited.
Edmond de Rothschild, a great-grandson of Jacob (James) Mayer Rothschild, bought the cru bourgeois estate of Château Clarke in Bordeaux.
1976:  Ashkenazi Jew, Harold Rosenthal, aide to Ashkenazi Jew, Senator Jacob Javits, states,
"Most Jews do not like to admit it, but our god is Lucifer."
1978: Ashkenazi Jew, Stephen Bryen, then a Senate Foreign Relations Committee staffer, is overheard in a Washington D.C. hotel offering confidential documents to top Israeli military officials. Bryen obtains a lawyer, Nathan Lewin, and the case heads for the grand jury, but is mysteriously dropped. Bryen later goes to work for Richard Perle.
1979: The Egyptian-Israeli peace treaty in 1979 was underwritten by United States aid which pledged $3 billion annually to Israel from the United States taxpayer (not even a drop in the ocean when you consider the amount they make off the Federal Reserve).
Shin Bet (the Israeli internal security agency) tries to penetrate the US Consulate General in Jerusalem through a “Honey Trap”, using a clerical employee who was having an affair with a Jerusalem girl.
Baron and Baroness Phillipi de Rothschild in a joint venture with Robert Mondavi, begin the construction of a pyramid in Napa Valley, California, where the leader/founder of the Church Of Satan, Ashkenazi Jew, Anton LaVey, was based. This is known as Opus 1 (which means, the first work), and the front for this temple is that it is a winery.
1980: The global phenomenon of privatisation starts. The Rothschilds are behind this from the very beginning in order to seize control of all publicly owned assets worldwide.
1981: Banque Rothschild is nationalised by the French government. The new bank is called, Compagnie Européenne de Banque. The Rothschilds subsequently set up a successor to this French bank, Rothschild & Cie Banque (RCB), which goes on to become a leading French investment house.
1982:  From September 16 to 18, future Prime Minister of Israel and then Defence Minister, Ashkenazi Jew, Ariel Sharon, orchestrates Israel's invasion of Lebanon, which provided ariel lighting in order to facilitate the killing of between 1000 and 2000 men, women and children in the Sabra and Shatila massacres.
1985: Eustace Mullins publishes, "Who Owns The TV Networks," in which he reveals the Rothschilds have control of all three major U.S. Networks, which are: NBC; CBS; and ABC.
The New York Times reports the FBI is aware of at least a dozen incidents in which American officials transferred classified information to the Israelis, quoting (former Assistant Director of the F.B.I.) Raymond Wannal. The Justice Department does not prosecute.
Richard Smyth, the owner of MILCO, is indicted on charges of smuggling nuclear timing devices to Israel.
N. M. Rothschild & Sons advise the British government on the privatisation of British Gas. They subsequently advise the British government on virtually all of their other privatisations of state owned assets including: British Steel; British Coal; all the British regional electricity boards; and all the British regional water boards.
A British MP heavily involved in these privatisations is future Chancellor of the Exchequer, Norman Lamont, a former Rothschild banker.
1986: Mordechai Vanunu a technician at Dimona, Israel's nuclear installation, from 1976 to 1985, discovers that the plant was secretly producing nuclear weapons.
His conscience made him speak out and in 1986 he provided the London Sunday Times with the facts and photos they used to tell the world about Israel's nuclear weapons programme.
His evidence showed that Israel had stockpiled up to 200 nuclear warheads, with no debate or authorisation from it own citizens. On 30th September 1986, Vanunu was lured from London to Rome. There he was kidnapped, drugged and shipped to Israel.
After a secret trial he was sentenced to 18 years for, "treason," and, "espionage," (something Israel are very familiar with) though he had received no payment and had communicated with no foreign power.
He goes on to be held in complete isolation for 11 years, only allowed occasional visits from his family, lawyer and a priest, conducted through a metal screen. Although he completes his sentence, the Israeli government continues to hold him against his will.
1987: Edmond de Rothschild creates the World Conservation Bank which is designed to transfer debts from third world countries to this bank and in return those countries would give land to this bank. This is designed so the Rothschilds can gain control of the third world which represents 30% of the land surface of the Earth.
On April 24 the Wall Street Journal reveals the, "Role of Israel in Iran-Contra Scandal Won't be Explored in Detail by Panels."
1988: The ADL initiate a nationwide competition for law students to draft anti-hate legislation for minority groups.  That competition is won by a man named, Joseph Ribakoff, whose thesis proposes that not only must hate motivated violence be banned, but also any words which stimulate: supiscion; friction; hate; and possible violence, these must also be criminalised.
This ADL prize-winning paper suggests that not only should state-agencies monitor and restrict free speech in general, but they should also censor all films that criticize identifiable groups.  Furthermore, even if the person making the statement can justify it, for example Christians criticizing homosexuality because the bible expressly forbids it, Ribakoff asserts that the truth is to be no defence in court.
The only proof a court will need in order to secure a conviction of hate speech is that something has been said, and a minority group or member of such group has felt emotionally damaged as a result of such criticism.  Therefore, under these proposals which the ADL will have forced into law all over the world less than 15 years later, Jesus Christ would have been arrested as a hate criminal.
This law is designed to protect the Rothschild conspiracy from being revealed in that if you criticize the Rothschilds criminal cabal, you will be targeted as anti-semitic, and thus risk imprisonment.
Philippe de Rothschild dies.
1989: Many of the satellite states in Eastern Europe, through the influence of Glasnost, become more open in their demands of freedom from Communist governance in their Republics.
Many revolutions happen in 1989, most of them involving the overthrow of their respective Communist governments and the replacement of them with Republics.
Thus, the hold the Communists had over Eastern Europe (the Iron Curtain) becomes very weak. Eventually, as a result of Perestroika and Glasnost, Communism collapses, not only in the Soviet Union but also in Eastern Europe.
In Russia, Boris Yeltsin (whose wife is the daughter of Joseph Stalin’s marriage to Rosa Kaganovich) and the Republican government takes steps to end the power of the Communist party by suspending and banning the party and seizing all their property.
This symbolised the fall of Communism in Russia, and resulted in the start of a mass exodus of 700,000 Jews from the former Soviet Union to Israel.
In the Israeli Journal, Hotam (24 November 1989), there is a report of a speech that then Israeli Deputy Foreign Minister, Ashkenazi Jew, Binyamin Netanyahu, gave to students at Bar Ilan University in which he states,
"Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China, when world attention focused on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories."
The London and Paris Rothschilds announce the launch of a new subsidiary, Rothschild GmbH, in Frankfurt, Germany. 1991:  Following the Iraqi invasion of Kuwait on August 2, 1990, on January 16 of this year the United States and Britain began an aerial bombing campaign of targets within Iraq.  On 24 February the ground campaign commenced which was to last 100 hours until on February 28 when a horrendous war crime occurred.
This crime was the slaughter of 150,000 Iraqi troops with fuel air bombs.  These Iraqis were fleeing on a crowded highway from Kuwait to Basra.  President George Herbert Walker Bush ordered United States military aircraft and ground units to kill these surrendering troops, they were then bulldozed into mass unmarked graves in the desert, some still alive.
President Bush then ordered a cessation of hostilities.  What was the significance of this slaughter and President Bush declaring the war over on this day?  Well it was the day the, "Day of Purim," fell on this year.  This the day the Jews celebrate their victory over Ancient Babylon, now based within the borders of Iraq and a day when the Jews are encouraged to get bloody revenge against their perceived enemies.
At the Bilderberg Conference on June 6 to 9 of this year, in Baden-Baden, Germany, David Rockefeller (a Rothschild) made the following statement,
"We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years.  It would have been impossible for us to develop our plan for the world, if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government.  The super-national sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practised in past centuries."
1992: In March, former Federal Reserve Board Chairman, Paul A. Volker became Chairman of the European banking firm, J. Rothschild, Wolfensohn and Co. Stephen Bryen, caught offering confidential documents to Israel in 1978, is serving on board of the pro-Israeli Jewish Institute for National Security Affairs while continuing as a paid consultant, with security clearance, on exports of sensitive US technology.
“The Samson Option,” by Seymour M. Hersh reports,
“Illicitly obtained intelligence was flying so voluminously from LAKAM (a secret Israeli intelligence unit, a Hebrew acronym for Scientific Liaison Bureau) into Israeli intelligence that a special code name, JUMBO, was added to the security markings already on the documents. There were strict orders, Ari Ben-Menashe recalled, “Anything marked JUMBO was not supposed to be discussed with your American counterparts.”
The Wall Street Journal reports that Israeli agents apparently tried to steal Recon Optical Inc's top-secret airborne spy-camera system. On September 16th Britain’s pound collapses when currency speculators led by Rothschild agent, Ashkenazi Jew, George Soros, borrow pounds and sell them for Deutsche Marks, in the expectation of being able to repay the loan in devalued currency and to pocket the difference.
This results in the British Chancellor of the Exchequer, Norman Lamont, announcing a rise in interest rates of 5% in one day and as a result drives Britain into a recession which lasts many years as large numbers of businesses fail and the housing market crashes.
This is right on cue for the Rothschilds, after they had privatised Britain’s state owned assets during the 1980’s, driven the share price up, and then collapsed the markets so they could buy them up for pennies on the pound, a carbon copy of what Nathan Mayer Rothschild did to the British economy 180 years before, in 1812.
It cannot be overstated that the Chancellor of the Exchequer at that time, Norman Lamont, prior to becoming a MP, was a Merchant Banker with N. M. Rothschild and Sons, who he joined after reading Economics at Cambridge.
1993: Norman Lamont leaves the British government to return to N. M. Rothschild and Sons as a director, after his mission to collapse the British economy to profit the Rothschilds is accomplished.
Former Congressman, Paul Findley publishes his seminal book, Deliberate Deceptions: Facing the Facts About the U.S. Israeli Relationship.
In this book he lists the 65 United Nations Member Resolutions against Israel from the period 1955 to 1992, and the 30 United States vetoes on Israel’s behalf which if not made would have seen Israel have 95 resolutions against them at this point.
No matter, even with Israel’s puppet the United States helping them terrorise others, the 65 Resolutions passed against Israel are more than all the Resolutions passed against all other countries combined.
Not that Israel care too much about the views of the United Nations when you consider that less than two weeks after Israel’s attack on the USS Liberty (an attack designed to sink the Liberty and blame it on Egypt prompting the USA into a war with Egypt on behalf of Israeli Lies, remember the Mossad motto, “By Way Of Deception, Thou Shalt Do War”), the Israeli Foreign Minister, Aba Eban, stated of the United Nations,
"If the General Assembly were to vote by 121 votes to 1 in favor of, "Israel," returning to the armistice lines (pre June 1967 borders), "Israel," would refuse to comply with the decision," New York Times – 19 June 1967.
The ADL is caught operating a massive spying operation on critics of Israel, Arab-Americans, the San Francisco Labor Council, ILWU Local 10, Oakland Educational Association, NAACP, Irish Northern Aid, International Indian Treaty Council, the Asian Law Caucus and the San Francisco Police. Data collected was sent to Israel and in some cases to South Africa. Pressure from Jewish organizations forces the city to drop the criminal case, but the ADL settles a civil lawsuit for an undisclosed sum of cash.
1995: Former atomic energy scientist, Dr Kitty Little claims the Rothschilds now control 80% of the world’s uranium supplies giving them a monopoly over nuclear power.
The Defense Investigative Service circulates a memo warning US military contractors that,
"Israel aggressively collects (US) military and industrial technology."
The report stated that Israel obtains information using,
"ethnic targeting, financial aggrandizement, and identification and exploitation of individual frailties," of US citizens.
1996: A General Accounting Office report, "Defense Industrial Security: Weaknesses in US Security Arrangements With Foreign-Owned Defense Contractors," found that according to intelligence sources, "Country A," (identified by intelligence sources as Israel, Washington Times, 22 February 1996),
"conducts the most aggressive espionage operation against the United States of any US ally."
A pdf file of the report is here:
www.gao.gov/archive/1996/ns96064.pdf An unformated text version is here:
http://fas.org/man/gao/gao9664.htm
The Jerusalem Post (30 August 1996) quoted the report,
"“Classified military information and sensitive military technologies are high-priority targets for the intelligence agencies of this country."
The report described, "An espionage operation run by the intelligence organization responsible for collecting scientific and technologic information for (Israel) paid a US government employee to obtain US classified military intelligence documents." The Washington Report on Middle East Affairs (Shawn L. Twing, April 1996) noted that this was,
"a reference to the 1985 arrest of Jonathan Pollard, a civilian US naval intelligence analyst who provided Israel's LAKAM espionage agency an estimated 800,000 pages of classified US intelligence information."
www.washington-report.org/backissues/0496/9604014.htm

The GAO report also noted that, "Several citizens of (Israel) were caught in the United States stealing sensitive technology used in manufacturing artillery gun tubes."
An Office of Naval Intelligence document, "Worldwide Challenges to Naval Strike Warfare" reported that,
"US technology has been acquired (by China) through Israel in the form of the Lavi fighter and possibly SAM (surface-to-air) missile technology."
Jane's Defense Weekly (28 February 1996) noted that, "until now, the intelligence community has not openly confirmed the transfer of US technology (via Israel) to China."  The report noted that this, "represents a dramatic step forward for Chinese military aviation." (Flight International, 13 March 1996). Amschel Rothschild, 41, is strangled with the heavy cord of his own towel robe in his hotel room in Paris. French Prime Minister orders the French Police to close their investigation, and, Rupert Murdoch, born of a Jewish mother and so a Jew by Ashkenazi standards, instructs his editors and news managers around the world to report it as a heart attack, if they need to report it at all.
On 12 May United Nations Ambassador and Ashkenazi Jew, Madeleine Albright, when appearing on 60 Minutes, was asked the following by correspondent Lesley Stahl, in reference to the years of United States led economic sanctions against Iraq,
"We have heard that half a million children have died. I mean, that is more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it?"
To which Ambassador Albright replied,
"I think that is a very hard choice, but the price, we think, the price is worth it."
Her comments cause no public outcry.  In fact, the holocaust of half a million Iraqi children is positively admired by the United States government when you consider less than 8 months later, President Clinton appointed Albright as secretary of state.  Whilst appearing before the Senate Committee, who were considering her appointment, Albright is literally chomping at the bit for the blood of more Iraqi children and she states,
"We will insist on maintaining tough UN sanctions against Iraq unless and until that regime complies with relevant Security Council resolutions."
1997: An Army mechanical engineer, Ashkenazi Jew, David A. Tenenbaum, "inadvertently," gives classified military information on missile systems and armored vehicles to Israeli officials (New York Times, 20 February 1997). The Washington Post reports US intelligence has intercepted a conversation in which two Israeli officials had discussed the possibility of getting a confidential letter that then-Secretary of State Warren Christopher had written to Palestinian leader Yasser Arafat.
One of the Israelis, identified only as, “Dov,” had commented that they may get the letter from, “Mega,” the code name for Israel’s top agent inside the United States.
US ambassador to Israel, Martin Indyk, complains privately to the Israeli government about heavy-handed surveillance by Israeli intelligence agents.
Israeli agents place a tap on Ashkenazi Jew and daughter of a Rabbi, Monica Lewinsky’s, phone at the Watergate and record phone sex sessions between her and President Bill Clinton. The Ken Starr report confirms that Clinton warned Lewinsky their conversations were being taped and ended the affair. Interestingly, at the same time, the FBI’s hunt for, "Mega," is called off.
On 29 October Edmond de Rothschild dies in Geneva. Interestingly on the exact same day Anton Szandor LaVey, the founder of the Church of Satan also dies, who in his book, "Satan Speaks," he states in relation to The Protocols Of The Elders Of Zion,
"The first time I read the Protocols of the Elders of Zion, my instinctive reaction was, So what's wrong with THAT? Isn't that the way any master plan should work? Doesn't the public deserve - nay, demand - such despotism?"
Kofi Annan becomes Secretary General to the United Nations. He is married to Nane Lagergren, a Rothschild, who he wed in 1984. 1998: The European Central Bank is set up in Frankfurt, the city from which the Rothschilds originate.
2000: George W. Bush is elected (so they tell me) President of the United States. Bush and his family claim to be descendants of the House of Plantagenet which is descended from the Royal House of Judah.
2001: On September 11th the attack on the World Trade Center is orchestrated by Israel with the complicity of Britain and America, under the orders of the Rothschilds as a pretext for removing the liberty of people worldwide in exchange for security, just as happened with the Reichstag fire in Germany where the citizens were lied to in order to give up liberty for security.
They also will use the attacks to gain control of the few nations in the world who don’t allow Rothschild central banks and so less than one month after these attacks, US forces attack Afghanistan, one of only 7 nations in the world who don’t have a Rothschild controlled central bank.
Less than a week before the 9-11 attack on 5 September, the so-called lead hijacker Mohamed Atta and several other hijackers made a still-unexplained visit onboard one of Pro Israeli lobbyist, Ashkenazi Jew, Jack Abramoff’s casino boats.
No investigation is undertook as to what they were doing there. It is discovered that US drug agents’ communications have been penetrated. Suspicion falls on two companies, AMDOCS and Comverse Infosys, both owned by Israelis. AMDOCS generates billing data for most US phone companies and is able to provide detailed logs of who is talking to whom.
Comverse Infosys builds the tapping equipment used by law enforcement to eavesdrop on all American telephone calls, but suspicion forms that Comverse Infosys, which gets half of its research and development budget from the Israeli government, has built a back door into the system that is being exploited by Israeli intelligence and that the information gleaned on US drug interdiction efforts is finding its way to drug smugglers.
The investigation by the FBI leads to the exposure of the largest foreign spy ring ever uncovered inside the United States, operated by Israel. Half of the suspected spies have been arrested when 9-11 happens.
On 9-11, 5 Israelis are arrested for dancing and cheering while the World Trade Towers collapse. Supposedly employed by Urban Moving Systems, the Israelis are caught with multiple passports and a lot of cash.
Two of them are later revealed to be Mossad. As witness reports track the activity of the Israelis, it emerges that they were seen at Liberty Park at the time of the first impact, suggesting a foreknowledge of what was to come. The Israelis are interrogated, and then eventually sent back to Israel.
The owner of the moving company used as a cover by the Mossad agents abandons his business and flees to Israel. The United States Government then classifies all of the evidence related to the Israeli agents and their connections to 9-11.
All of this is reported to the public via a four part story on Fox News by Carl Cameron. Pressure from Jewish groups, primarily AIPAC, forces Fox News to remove the story from their website. Two hours prior to the 9-11 attacks, Odigo, an Israeli company with offices just a few blocks from the World Trade Towers, receives an advance warning via the internet.
The manager of the New York Office provides the FBI with the IP address of the sender of the message, but the FBI does not follow this up. The FBI is investigating 5 Israeli moving companies as possible fronts for Israeli intelligence.
It is revealed that prior to the attack millions of dollars of put options on both American Airlines and United Airlines, were traded.  The FBI have promised to followed the purchasers up, but have never revealed their findings.  That is because this would lead directly to Israel, the state behind the 911 attacks.
Following the World Trade Center attack, anonymous letters containing anthrax are sent to various politicians and media executives.  Like the 9-11 attack this is immediately blamed on Al-Qaeda , until it is discovered that the anthrax contained within those letters is a specific type of weaponized anthrax made by a United States military laboratory.
The FBI then discover that the main suspect for these anthrax letters is a Ashkenazi Jew, Dr. Philip Zack, who had been reprimanded several times by his employers due to offensive remarks he made about Arabs.  Dr. Philip Zack, was caught on camera entering the storage area where he worked at Fort Detrick which is where the Anthrax was kept.  At this point, both the FBI and the mainstream media stopped making any public comments on the case.
Jewish Defence League Chairman since 1985, Ashkenazi Jew, Irv Rubin is jailed for allegedly plotting to bomb a mosque and the offices of a Arab-American congressman.  He dies shortly after slitting his throat in a suicide attempt, before he can be brought to trial.
One week prior to the WTC attack, the Zim Shipping Company moves out of its offices in the WTC, breaking its lease and costing the company $50,000. No reason has ever been given, but Zim Shipping Company is half owned by the State of Israel (The Rothschilds).
On October 3, Israeli Prime Minister, Ariel Sharon, makes the following statement to Ashkenazi Jew, Shimon Peres, as reported on Kol Yisrael radio.
"Every time we do something you tell me America will do this and will do that....I want to tell you something very clear, don't worry about American pressure on Israel.  We, the Jewish people, control America, and the Americans know it."
2002: Webster's Third New International Dictionary (Unabridged), re-printed in 2002, provides a new definition of Anti Semitism which has not been updated since 1956. It reads,
"Anti-Semitism: (1) hostility toward Jews as a religious or racial minority group, often accompanied by social, political or economic discrimination (2) opposition to Zionism (3) sympathy for the opponents of Israel."
It was definition (2) and (3) that were added in the 2002 edition, just before the USA decide to invade Iraq under orders from the State of Rothschild, I mean Israel.   Also this year, the Prime Minister of Israel, war criminal, Ariel Sharon, orders the massacre in the Jenin refugee camp in the West Bank.  Best get that definition updated to protect these criminals. The DEA issues a report that Israeli spies, posing as art students, have been trying to penetrate US Government offices. Police near the Whidbey Island Naval Air Station in southern Washington State stop a suspicious truck and detain two Israelis, one of whom is illegally in the United States. The two men were driving at high speed in a Ryder rental truck, which they claimed had been used to, "deliver furniture."
The next day, police discovered traces of TNT and RDX military-grade plastic explosives inside the passenger cabin and on the steering wheel of the vehicle. The FBI then announces that the tests that showed explosives were, "false positived," by cigarette smoke, a claim test experts say is ridiculous.
Based on an alibi provided by a woman, the case is closed and the Israelis are handed over to INS to be sent back to Israel. One week later, the woman who provided the alibi vanishes.
2003: The United States invade Iraq on 19 March, which this year is the holy, "Day of Purim," in the Jewish calendar. This, "Day of Purim," is a day the Jews celebrate their victory over Ancient Babylon, now based within the borders of Iraq, how interesting.
What is also significant is that the previous U.S. led invasion of Iraq ended on the Day of Purim ten years earlier with the slaughter of 150,000 fleeing Iraqis under the current President's father, George Herbert Walker Bush.  Purim is also the time when the Jews are encouraged to get bloody revenge against their perceived enemies.
Ancient Babylon, I mean Iraq, is now one of six nations left in the world who don’t have a Rothschild controlled central bank. This war is mainly about stealing Iraq’s water supply for Israel and is being fought with the blood of the American military which the State of Rothschild, I mean Israel control.
Israel has always struggled for water, it had to steal the Golan Heights from Syria which provided Israel with one third of its fresh water 36 years before, yet still in Israel water extraction has surpassed replacement by 2.5 billion metres in the last 25 years.
This means the water is far more precious to them than the oil reserves which are the second largest reserves of oil on the planet.
Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamed states in a speech,
"Jews rule the world by proxy. They get others to fight and die for them."
The Police Chief of Cloudcroft stops a truck speeding through a school zone. The drivers turn out to be Israelis with expired passports. Claiming to be movers, the truck contains junk furniture and several boxes. The Israelis are handed over to immigration. The contents of the boxers are not revealed to the public.
Israel deploys assassination squads into other countries, including the United States. The US Government does not protest.
2004: Two years into an investigation of AIPAC’s (The American Israel Public Affairs Committee – the largest political lobbying group in the USA with over 65,000 members whose only purpose is to use the USA for the purposes of Israel) possible role as a spy front for Israel, Ashkenazi Jew, Larry Franklin, a mid-level Pentagon Analyst is observed by the FBI giving classified information to two officials of AIPAC suspected of being Israeli spies.
AIPAC hires lawyer Nathan Lewin to handle their legal defense, the same lawyer who defended suspected Israeli spy Stephen Bryen in 1978. Larry Franklin worked in the Pentagon Office of Special Plans, run by Richard Perle, at the time Perle (who was caught giving classified information to Israel back in 1970) was insisting that Iraq was crawling with weapons of mass destruction requiring the United States to invade and conquer Iraq.
There were no WMDs, of course, and Perle has dumped the blame for the, "bad intelligence," on George Tenet. But what is known is that the Pentagon Office of Special Plans was coordinating with a similar group in Israel, in Ariel Sharon’s office.
With two suspected Israeli spies (at least) inside the office from which the lies that launched the war in Iraq originated, it appears that the people of the United States are the victims of a deadly hoax, a hoax that started a war using the blood and money of American citizens for the purposes of Israeli oppression.
The leaking of the investigation of AIPAC to the media on August 28th, 2004 gave advance warning to other spies working with Franklin. The damage to the FBI’s investigation was completed when United States Attorney General John Ashcroft ordered the FBI to stop all arrests in the case.
Like the Stephen Bryen case and the hunt for, "Mega," this latest spy scandal seems destined by officials who have their own secret allegiances to protect, barring a massive public outcry.
Police near the Nuclear Fuel Services plant in Tennessee stop a truck after a three mile chase, during which the driver throws a bottle containing a strange liquid from the cab. The drivers turn out to be Israelis using fake identifications. The FBI refuses to investigate and the Israelis are released.
Two Israelis try to enter Kings Bay Naval Submarine Base, home to eight Trident submarines. The truck tests positive for explosives.
The National Director of the ADL, Abraham H. Foxman, publishes a book entitled, "Never Again?  The Threat Of The New Anti-Semitism," in which he states that the New Testament's "lie," that the ancient Pharisees were responsible for the death of Christ, has been responsible for anti-semitism throughout the millennia and thus the New Testament of the bible is, "hate speech," and should be censored or banned.
2005: On January 20, President Bush makes the following statement as part of his second inaugural address, "When our Founders declared a new order of the ages."  This is not true.  The founders did not declare a, "new order of the ages," President Roosevelt did when in 1933, he put it's latin translation, "Novus Ordo Seclorum," on the dollar bill.
On 7 July the London Underground Network is bombed. Israel’s Finance Minister, Binyamin Netanyahu is in London on the morning of the attacks in order to attend an economic conference in a hotel over the underground station where one of the blasts occurred, but stayed in his hotel room instead after he had been informed by Israeli intelligence officials attacks were expected.
There are now only 5 nations on the world left without a Rothschild controlled central bank: Iran; North Korea; Sudan; Cuba; and Libya.
Physics Professor, Stephen E. Jones of Brigham Young University publishes a paper in which he proves the World Trade Center buildings could have only been brought down in the manner they were by explosives. He receives no coverage in the mainstream media for his scientific and provable claims.
2006: The Edmond De Rothschild Banque, a subsidiary of Europe's Edmond De Rothschild family bank group in France, becomes the first foreign family bank that has obtained approval of the China Banking Regulatory Commission and entered China's financial market.
The ADL ruthlessly leans on governments throughout the world to pass hate crimes legislation, as they are scared that the criminal cabal that is Israel and the Rothschilds is being exposed more and more on a daily basis, predominantly on the internet.  Their job is to protect this criminal network and what better way to do it than by passing laws in which anyone who exposes a Jewish criminal becomes a criminal.
David Irving is sentenced to three years in jail in Austria, for denying the holocaust.  It is important to note that the only historical event you can be arrested for questioning is the holocaust.  This is because this has been the Rothschilds greatest weapon in brainwashing YOU, THE STUPID GOY! is that the Jews are so poor and persecuted when in actual fact they control the vast majority of international finance and international corporations throughout the world.
 
Resources
Here is a link to 6 pages of autographs from the 1929 Zionist congress with some very interesting names on it.
Main page: www.historyforsale.com
 
Sources
Holy Bible - King James Version
Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies - John Robison - 1798
The Life of Napolean - Sir Walter Scott - 1827
Coningsby - Benjamin Disraeli - 1844
The Communist Manifesto - Karl Marx, Friedrich Engels, Martin Malia - 1848
Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry - Albert Pike - 1872
The Rothschilds, Financial Rulers Of Nations - John Reeves - 1887
The Jews and Modern Capitalism - Werner Sombart - 1911
Great Britain, The Jews, and Palestine - Samuel Landman - 1936
Pawns In The Game - William Guy Carr - 1937
Inside The Gestapo - Hansjurgen Koehler - 1940
Barriers Down - Kent Cooper - 1942
The Mind Of Adolf Hitler - Walter Langer - 1943
The Empire Of The City - E. C. Knuth - 1946
The Jewish State - Theodor Herzl - 1946
The Curious History of the Six-Pointed Star - G. Scholem - 1949
Secrets Of The Federal Reserve - Eustace Mullins - 1952
Tales Of The British Aristocracy - L. G. Pine - 1957
Red Fog Over America - William Guy Carr - 1958
A Jewish Defector Warns America (Spoken Word Recording) - Benjamin H. Freedman - 1961
The Rothschilds - Frederic Morton - 1962
The Illuminati and the Council on Foreign Relations (Spoken Word Recording) - Myron Fagan - 1967
Ben-Gurion: The Armed Prophet - Michael Bar-Zohar - 1967
The Hidden Tyranny - Benjamin Freedman - 1971
None Dare Call It Conspiracy - Gary Allen - 1972
The Gulag Archipelago, Vol. 2, Parts 3 and 4 - Aleksandr Solzhenitsyn - First English translation published 1975.
Wall Street And The Rise Of Hitler - Anthony C. Sutton - 1976
The Rosenthal Document - Walter White, Jr. - 1978
Two Rothschilds And The Land Of Israel - Simon Schama - 1978
The Six Pointed Star - Dr O. J. Graham - 1984
The Last Days In America - Bob Fraley - 1984
Who Owns The TV Networks - Eustace Mullins - 1985
The Samson Option: Israel's Nuclear Arsenal and American Foreign Policy - Seymour M. Hersh - 1991
A History of the Jews in America - Howard M. Sachar - 1992
Deliberate Deceptions: Facing the Facts About the U.S. Israeli Relationship - Paul Findley - 1993
Descent Into Slavery - Des Griffin - 1994
Bloodlines Of The Illuminati - Fritz Springmeier - 1995
Jewish History, Jewish Religion - Israel Shahak - 1994
Satan Speaks - Anton Szandor LaVey - 1998
The Elite Serial Killers of Lincoln, JFK, RFK & MLK - Robert Gaylon Ross - 2001
Never Again?  The Threat Of The New Anti-Semitism - Abraham H. Foxman - 2004
The Elite Don’t Dare Let Us Tell The People - Robert Gaylon Ross - 2004
Codex Magica - Texe Marrs - 2005

เรียกเปิดไฟล์ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูล คลิกที่นี่ (ความจุ 52.5mb อาจจะใช้เวลาโหลดซักครู่ครับ)

 ลิ๊งค์สำหรับเฟสบุ๊ค :
The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=