วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รัฐธรรมนูญสหรัฐ บทที่ 1 ข้อที่ 10

No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility.  

"มีเพียงเงินและทองคำเท่านั้น ที่จะเป็นเงินตราได้" แต่ในปี 1971 ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันแห่งสหรัฐ เสนอให้ทั่วโลก ใช้เงินกระดาษเป็นเงินตราแทนทองคำและเงิน....... และในที่สุด ความจริงก็จะปรากฏ

3 ความคิดเห็น: