วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

งานแปล " The Elite Network " ( เครือข่ายผู้ครอบครองโลก )


THE SECRET COVENANT ( พันธสัญญาลับ )

" The Elite Network "
" เครือข่ายผู้ครอบครองโลก "

An illusion it will be, so large, so vast it will escape their perception. 
จะมีภาพลวงตา(การล่อลวง)ที่แยบยลมาก ที่เหนือความคาดหมายของคนทั่วไป
Those who will see it will be thought of as insane.
และคนที่รู้หรือเห็นสิ่งนี้ก็จะคิดว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตก ไม่น่าเป็นไปได้

We will create separate fronts to prevent them from seeing the connection between us.
เราจะสร้างฉากหน้าเพื่อปกปิดไม่ให้พวกเขาเห็นการเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้มาถึงเราได้

We will behave as if we are not connected to keep the illusion alive.  Our goal will be accomplished one drop at a time so as to never bring suspicion upon ourselves. This will also prevent them from seeing the changes as they occur.
เราจะทำเหมือนกับว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว(ของภาพลวงตา)เหล่านั้น เพื่อ ให้มันยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เป้าหมายของเราจะบรรลุไปเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่จะไม่มีการสืบสาวราวเรื่องมา ถึงเราได้ และสิ่งนี้ก็จะยังป้องกันไม่ให้พวกเขาสังเกตเห็นความเป็นไปต่างๆ

We will always stand above the relative field of their experience for we know the secrets of the absolute.
พวกเราจะยังคงเหนือชั้นกว่าพวกเขาทั้งด้านองค์ความรู้และประสบการณ์เสมอ ด้วยว่าพวกเรารู้ความลับโดยตลอด

We will work together always and will remain bound by blood and secrecy. Death will come to he who speaks.
พวกเราจะยังคงทำงานร่วมกันเสมอและจะผูกพันกันโดยสายเลือดและความลับ ผู้ใดที่เปิดเผยจะต้องตาย ( Lincoln, JFK, MLK, John Lenon, Tupac, Michael Jackson, etc..  )

We will keep their lifespan short and their minds weak while pretending to do the opposite.
เราจะกระทำให้ชีวิตของพวกเขาสั้นลง และทำให้สติปัญญาต่ำลง ในขณะเดียวกันเราก็กำลังแสร้งทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม(ทำในสิ่งที่ภาพออกมาดู ดี -ผู้เรียบเรียง)

We will use our knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening.
เราจะใช้ความรู้ของเราทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเฉลียวฉลาดและ แนบเนียน เพื่อว่าพวกเขาจะไม่มีทางรู้หรือเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air.
เราจะใช้ธาตุโลหะอ่อนๆ , สารเร่งความแก่(ฮอร์โมนเร่งโตในนมวัว), และยากล่อมประสาทใส่ลงไปในอาหาร ในน้ำ และในอากาศ
(เขาทำอยู่นานแล้ว เช่นใส่แอสปาร์เทม-aspartame หรือน้ำตาลเทียม ซึ่งทำลายระบบประสาท ได้ถูกนำมาใส่ในอาหาร ยา และเครื่องดื่มต่างๆ รวมไปถึงการใส่ฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสติปัญญาเสื่อมลง โดยเฉพาะในเด็ก และทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกมาก ส่วนในอากาศก็มีการปล่อยสารพิษโดยโดยใช้เครื่องบินโปรยสายเคมี(Chemtrail) พบมากในยุโรปและอเมริกา -ผู้เรียบเรียง)

They will be blanketed by poisons everywhere they turn.
ไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหน ในทุกๆที่ เขาก็จะยังคงถูกห่อหุ้มไว้ด้วยสารพิษ

The soft metals will cause them to lose their minds. We will promise to find a cure from our many fronts, yet we will feed them more poison.
ธาตุโลหะอ่อนๆจะทำให้พวกเขาเสียสติ และโดยฉากหน้า เราสัญญาที่จะรักษาเขาให้หาย แต่ทว่า…เราจะป้อนสารพิษให้เขามากกว่าเดิม ( เวชภัณฑ์และยา "เคมี" ที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นสารที่ซ้ำเติมที่ทำให้คนไข้ แย่ลงยิ่งกว่าเดิม จากกากยา ส่วนผสมและผลข้างเคียงของยา –ผู้เรียบเรียง)

The poisons will be absorbed through their skin and mouths, they will destroy their minds and reproductive systems.
สารพิษต่างๆจะถูกดูดซึมเข้าทางผิวหนัง และทางปากของพวกเขา สารพิษเหล่านั้นจะทำลายสติปัญญาและทำลายระบบสืบพันธุ์ของพวกเขา

From all this, their children will be born dead, and we will conceal this information.
จากสิ่งเหล่านี้ ลูกของพวกเขาจะคลอดออกมาตาย และเราก็จะปิดบังข้อมูลเหล่านี้ไว้

The poisons will be hidden in everything that surrounds them, in what they drink, eat, breathe and wear.
สารพิษต่างๆจะซ่อนอยู่ในทุกสิ่งอย่าง รอบๆตัวของพวกเขา ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เขาดื่ม ในอาหารที่พวกเขากินเข้าไป อยู่ในอากาศ และในเสื้อผ้าที่สวมใส่

We must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far.
พวกเราจะต้องปราดเปรื่องในการจัดสรรปรุงแต่งสารพิษต่างๆเพื่อพวกเขาจะไม่มีทางรู้ได้โดยง่าย

We will teach them that the poisons are good, with fun images and musical tones.
เราจะสอนพวกเขาว่าสารพิษเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดี ในรูปแบบที่สนุกสนานและสุนทรีย์ (เช่น การโฆษณาต่างๆทางทีวี การแทรกเรื่องราวในภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ด หรือผ่านสื่อต่างๆรอบตัวเรา – ผู้เรียบเรียง)

Those they look up to will help. We will enlist them to push our poisons.
คนที่มีจิตอาสา เราก็จะสนับสนุนเขาในการส่งเสริมการแพร่ของสารพิษ (มีผู้คนจำนวนมากมายที่ถูกล่อลวงให้เข้าไปอยู่ในขบวนการลับเหล่านี้ – ผู้เรียบเรียง)

They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know their true effect.
พวกเขาจะเห็นสินค้าของเราในภาพยนตร์ และสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของพวกเขาจนเกิดความเคยชิน และพวกเขาจะไม่มีวันรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงเลย

When they give birth we will inject poisons into the blood of their children and convince them its for their help.
เมื่อพวกเขาให้กำเนิดบุตร เราก็จะฉีดสารพิษเข้าไปในเลือดของเด็กๆ (วัคซีน (ผู้ใฝ่รู้โปรดศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม) – ผู้เรียบเรียง) และให้ความมั่นใจเขาว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เด็กแข็งแรง

We will start early on, when their minds are young, we will target their children with what children love most, sweet things.
เราจะเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่พวกเขายังไม่เดียงสา เราจะเข้าโจมตีในจุดที่เด็กๆชอบมากที่สุด สิ่งที่เย้ายวนใจเด็กๆเช่นขนมรสหวาน

When their teeth decay we will fill them with metals that will kill their mind and steal their future.  
เมื่อฟันของเด็กๆผุ เราก็จะใส่โลหะเข้าไปในฟันซึ่งโลหะเหล่านี้ก็จะค่อยๆทำลายสติปัญญาของเขา และขโมยอนาคตของเด็กๆไป

When their ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other diseases for which we will create yet more medicine.
เมื่อความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเด็กถูกกระทบกระเทือน (เช่นป่วยเป็นออทิสซึม-ผู้เรียบเรียง) เราก็จะผลิตยาขึ้นมาเพื่อทำให้เขาป่วยมากขึ้นและทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีก เพื่อว่าเราจะได้ผลิตยา (มาขายให้พวกเขา) มากขึ้นๆ อีก

We will render them docile and weak before us by our power.
เราจะกระทำให้พวกเขาเป็นคนห้วอ่อนว่าง่ายและอ่อนแออยู่ต่อหน้าเราด้วยพลัง อำนาจของเรา

They will grow depressed, slow and obese, and when they
come to us for help, we will give them more poison.
พวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่ซึมเศร้า เชื่องช้า และอ้วน และเมื่อพวกเขามาขอความช่วยเหลือจากเรา เราก็จะใส่สารพิษเพิ่มเติมเข้าไปในตัวเขาอีก

We will focus their attention toward money and material goods so they many never connect with their inner self. We will distract them with fornication, external pleasures and games so they may never be one with the oneness of it all.
พวกเขาจะมุ่งความสนใจไปในเรื่องเงินทองและเรื่องวัตถุนิยม เพื่อว่าพวกเขาจะได้ห่างไกลจากเรื่องฝ่ายวิญญาณ (หมายถึงทำให้ออกห่างจากพระเจ้า - ผู้เรียบเรียง) เราจะทำให้พวกเขาวุ่นอยู่กับเรื่องเซ็กส์ ความสำเริงสำราญจากภายนอก รวมทั้งเกมส์ต่างๆ เพื่อว่าพวกเขาจะไม่มีทางได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งอีกเลย

Their minds will belong to us and they will do as we say.  If they refuse we shall find ways to implement mind-altering technology into their lives. We will use fear as our weapon.
จิตใจของพวกเขาจะเป็นทาสของเรา และพวกเขาจะทำตามที่เราบอก ถ้าพวกเขาปฏิเสธ เราก็จะหาวิธีที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเปลี่ยนแปลง จิตใจของพวกเขา เราจะใช้ความกลัวเป็นอาวุธของเรา

We will establish their governments and establish opposites within.  We will own both sides.
เราจะจัดตั้งทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภา เพื่อปกครองของพวกเขา และเราจะเป็นเจ้าของของทั้งสองฝ่าย


We will always hide our objective but carry out our plan.
เราจะซ่อนเป้าหมายของเราไว้ แต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แล้ว

They will perform the labor for us and we shall prosper from their toil.
พวกเขาจะทำงานให้เรา และเราจะมั่งคั่งบนความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขา

Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure
always, for it is the way.
สมาชิกในครอบครัวของเราจะไม่มีทางได้ผสมปนเปไปกับพวกเขา สายเลือดของเราจะต้องไม่มีสิ่งอื่นเจอปน เพราะมันต้องเป็นเช่นนั้น

We will make them kill each other when it suits us.
เมื่อเวลาเหมาะสม เราจะทำให้พวกเขาฆ่ากันเอง

We will keep them separated from the oneness by dogma and religion.
เราจะทำให้พวกเขาออกห่างจากพระผู้สร้างโดย "ลัทธิความเชื่อและระบบศาสนา"

We will control all aspects of their lives and tell them what to think and how.
เราจะควบคุมทุกแง่มุมชีวิตของพวกเขา และบอก(สั่งสอน)พวกเขาว่าควรจะคิดถึงเรื่องอะไรและคิดอย่างไร

We will guide them kindly and gently letting them think they are guiding
themselves.
เราจะนำทางเขาอย่างสุภาพและอ่อนโยน และทำให้พวกเขาคิดว่า "เขาคิดด้วยตัวของเขาเอง"

We will foment animosity between them through our factions.
เราจะเสี้ยมสอนให้พวกเขาเกลียดชังกันอย่างรุนแรงโดยมีกลุ่มคนของเราแฝง เข้าไปยุแหย่ (เช่นการแบ่งขั้ว แบ่งสีทางการเมือง คือตัวอย่างการทำงานของเยซูอิต – ผู้เรียบเรียง)

When a light shall shine among them, we shall extinguish it by ridicule, or death, whichever suits us best.
เมื่อมีใครบางคนในพวกเขาเริ่มรู้ตัว เราจะทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาวกับเขา (เช่น ประธานาธิบดี บิล คลินตัน มีข่าวอื้อฉาวกับลูวินสกี้เพราะบิลเริ่มพูดถึงผู้มีอิทธิพลลับ บิลจึงถูกสั่งสอน และตอนนี้ก็อยู่หมัดแล้ว – ผู้เรียบเรียง) หรือ "ลอบสังหาร" แล้วแต่สิ่งใดจะเหมาะในสถานการณ์นั้นๆ

We will make them rip each other's hearts apart and kill their own children.
เราจะทำให้พวกเขาฉีกหัวใจของกันและกันออก (ทำลายสำนึกผิดชอบชั่วดี-ผู้เรียบเรียง) และฆ่าลูกๆของเขาเอง

We will accomplish this by using hate as our ally, anger as our friend.
เราจะทำให้สำเร็จโดยมีความเกลียดชังเป็นพันธมิตของเรา มีความโกรธเป็นเพื่อนของเรา

The hate will blind them totally, and never shall they see that from their
conflicts we emerge as their rulers. They will be busy killing each other.
ความเกลียดชังจะทำให้พวกเขาไม่รับรู้สิ่งใดเลย ในความขัดแย้งนั้น พวกเขาจะไม่สามารถรู้เลยว่าเราได้กลายเป็นกลุ่มผู้ปกครองของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะยังคงยุ่งอยู่กับการฆ่าฟันกัน

They will bathe in their own blood and kill their neighbors for as long as we see fit.
พวกเขาจะชุ่มโชกด้วยเลือดของพวกเขาเอง และฆ่าฟันเพื่อนบ้าน(สงคราม)นานเท่านานที่เราเห็นสมควร

We will benefit greatly from this, for they will not see us, for they cannot see us.
เราจะได้ประโยชน์อย่างมากมายจากสิ่งนี้ เพราะพวกเขาไม่เห็นเรา เพราะพวกเขาไม่อาจรู้จักเราได้
(พวกอีลีทจะให้เงินกู้ยืมในการทำสงครามและขายอาวุธสงครามให้กับทั้งสองฝ่ายของประเทศที่ทำสงครามกัน เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนปัจจุบัน – ผู้เรียบเรียง)

We will continue to prosper from their wars and their deaths.
เราจะยังคงมั่งคั่งขึ้นจากการทำสงครามและความตายของพวกเขา

We shall repeat this over and over until our ultimate goal is accomplished.
เราจะทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆ จนกระทั้งเป้าหมายสูงสุดของเราได้บรรลุแล้ว

We will continue to make them live in fear and anger though images and sounds.
เราจะยังคงทำให้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในความหวาดกลัว และความโกรธแค้นผ่านทางภาพและเสียง

We will use all the tools we have to accomplish this.
เราจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เรามี เราจะต้องทำให้สำเร็จ

The tools will be provided by their labor.
เครื่องมือต่างๆจะถูกจัดเตรียมไว้ "ด้วยน้ำมือของพวกเขาเอง"

We will make them hate themselves and their neighbors.
เราจะทำให้พวกเขาเกลียดกันเอง และเกลียดเพื่อนบ้าน

We will always hide the divine truth from them, that we are all one.  This they must never know!
เราจะยังคงปิดบังความจริงอย่างเหนือมนุษย์จากพวกเขาว่าพวกเราเป็นหนึ่ง เดียว (หมายถึงพวกนี้คือลูกหลานของ fallen angels- ผู้เรียบเรียง) สิ่งนี้พวกเขาจะต้องไม่มีวันรู้ได้

They must never know that color is an illusion, they must always think they are not equal.
พวกเขาจะต้องไม่มีวันรู้ได้ว่า สีผิวเป็นภาพลวงตาอย่างหนึ่ง พวกเขาจะต้องคิดเสมอว่าพวกเขาไม่เท่าเทียมกัน

Drop by drop, drop by drop we will advance our goal.
หยาดต่อหยาด หยดต่อหยด พวกเราจะสานต่อเป้าหมายของเรา

We will take over their land, resources and wealth to exercise total control over them.
พวกเราจะเข้าควบคุมผืนแผ่นดินของพวกเขา ทรัพยากร และความมั่งคั่งของพวกเขา โดยวิธีการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ

We will deceive them into accepting laws that will steal the little freedom they will have. 
พวกเราจะล่อลวงเขาให้ยอมรับกฎหมายที่ค่อยๆขโมยอิสรภาพจากพวกเขา

We will establish a money system that will imprison them forever, keeping them and their children in debt.
เราจะก่อตั้ง "ระบบการเงิน" ที่ทำให้พวกเขาถูกจองจำตลอดไป ทำให้พวกเขาและลูกหลานของพวกเขาท่วมท้นไปด้วย "หนี้สิน"

When they shall ban together, we shall accuse them of crimes and present a different story to the world for we shall own all the media.
เมื่อพวกเขารวมตัวกัน เราก็จะกล่าวโทษพวกเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย(ผู้ก่อวินาศกรรม) และจะนำเสนอเรื่องที่แตกต่างออกไป ไปสู่ชาวโลก ด้วยว่าเราเองที่เป็นเจ้าของ "สื่อสารมวลชนทั้งหมด"

We will use our media to control the flow of information and their sentiment in our favor.
เราจะใช้สื่อสารมวลชนของเราควบคุมการไหลของข้อมูล ให้ไปในแนวทางที่เราต้องการ

When they shall rise up against us we will crush them like insects, for they are less than that.
เมื่อพวกเขาจะลุกขึ้นต่อสู้เราเราจะขยี้พวกเขาเหมือนขยี้แมลง เพราะพวกเขาก็มีค่าน้อยยิ่งกว่าแมลงซะอีก

They will be helpless to do anything for they will have no weapons.
พวกเขาจะไร้ซึ่งกำลังที่จะทำอะไรได้ เพราะพวกเขาไม่มีอาวุธ

We will recruit some of their own to carry out our plans, we will promise them
eternal life, but eternal life they will never have for they are not of us.
เราจะคัดสรรบางคนในพวกเขามาดำเนินการตามแผนของเรา เราจะใหคำมั่นสัญญาว่าเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ แต่พวกเขาจะไม่มีวันได้ เพราะพวกเขาไม่ใช่มาจากเรา

The recruits will be called "initiates" and will be indoctrinated to believe false rites of passage to higher realms. Members of these groups will think they are one with us never knowing the truth.  They must never learn this truth for they will turn against us.
ผู้ที่ถูกสรรหาเข้ามาจะถูกเรียกว่า “สมาชิกใหม่” และจะถูกปลูกฝังลัทธิความเชื่อและพิธีกรรมเทียมเท็จ (เช่น กลุ่ม ฟรีเมสัน-ผู้เรียบเรียง) สมาชิกเหล่านี้คิดว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในพวกเราพวกเขาไม่เคยรู้ความจริง พวกเขาจะต้องไม่มีวันที่จะรู้ความจริงเพราะถ้าพวกเขารู้พวกเขาก็จะหันมาต่อ ต้านเรา (สโมสรโรตารี่  & ไลอ้อน เป็นต้น)

For their work they will be rewarded with earthly things and great titles, but never will they become immortal and join us, never will they receive the light and travel the stars.
พวกเขาจะได้รับรางวัลจากการทำงานเป็นเป็นวัตถุสิ่งของบนแผ่นดินโลก และตำแหน่งใหญ่โต แต่พวกเขาจะไม่ได้ความเป็นอมตะและอยู่ร่วมกับเรา พวกเราจะไม่มีวันได้รับความสว่างและท่องไปในหมู่ดวงดาว

They will never reach the higher realms, for the killing of their own kind will prevent passage to the realm of enlightenment. This they will never know.
พวกเขาจะไม่มีวันได้ไปถึงที่ที่สูงกว่า เพราะการเข่นฆ่าของพวกเขา จะกันไม่ให้ไปสู่ความสว่างหรือภาวะรู้แจ้งเห็นจริง

The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus on it until its too late.
ความจริงจะถูกฉาบหน้าปิดบังไว้อย่างมิดชิด พวกเขาไม่สามารถจะรวบรวมความสนใจไปที่สิ่งนี้ได้จนกว่าจะสายเกินไป

Oh yes, so grand the illusion of freedom will be, that they will never know they are our slaves.
ไช่แล้ว….ช่างเป็นภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่ในเรื่องการมีเสรีภาพ (พวกเขาถูกล่อลวงว่ามีเสรีภาพ - ผู้เรียบเรียง) จนพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขานั้นเป็นทาสของเรา

When all is in place, the reality we will have created for them will own them.  This reality will be their prison. They will live in self-delusion.
เมื่อสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ปรากฎ ความจริงที่เราได้จัดให้พวกเขาจะทำให้พวกเขาคล้อยตาม ความจริงนี้จะเป็นที่คุมขังพวกเขา พวกเขาจะมีชีวิตอยู่กับความคิดเพ้อฝันหลอกตนเอง

When our goal is accomplished a new era of domination will begin.
เมื่อเป้าหมายของเราบรรลุผลสำเร็จ ยุคใหม่แห่งการครอบงำก็จะเริ่มขึ้น

Their minds will be bound by their beliefs, the beliefs we have established from time immemorial.
ความคิดจิตใจของพวกเขาจะผูกพันอยู่กับสิ่งที่เขาเชื่อ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เราค่อยๆปลูกฝังให้พวกเขามาช้านานแล้ว

But if they ever find out they are our equal, we shall perish then. THIS THEY MUST NEVER KNOW.
แต่ถ้าพวกเขาพบว่าพวกเขาเท่าเทียมกับเรา เราก็จะลงโทษพวกเขา สิ่งนี้พวกเขาจะต้องไม่มีวันรู้ได้!!

If they ever find out that together they can vanquish us, they will take action.
ถ้าพวกเขาพบว่าการรวมตัวกันนั้นพวกเขาสามารถเอาชนะเราได้ พวกเขาก็จะทำ

They must never, ever find out what we have done, for if they do, we shall have no place to run, for it will be easy to see who we are once the veil has fallen. Our actions will have revealed who we are and they will hunt us down and no person shall give us shelter.
มันจะต้องไม่เกิดขึ้น… แม้แต่การค้นพบในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว เพราะถ้าพวกเขารู้ เราจะไม่มีทางไป เพราะมันจะเป็นการง่ายที่จะพบว่าเราเป็นใครเมื่อผ้าม่านหล่นลง (ผ้าม่านถูกเปิดออก) การกระทำของเราจะเปิดเผยตัวตนของเรา และพวกเขาก็จะตามไล่ล่าเรา และไม่มีใครจะให้ที่กำบังแก่เรา

This is the secret covenant by which we shall live the rest of our present and future lives, for this reality will transcend many generations and life spans.
นี่เป็นสัญญาลับ เพื่อว่าเราจะอยู่ต่อไปในเวลาชีวิตที่เหลืออยู่และรวมไปถึงในโลกหน้าด้วย ด้วยความจริงเรื่องนี้จะผ่านไปหลายๆชั่วอายุคน

This covenant is sealed by blood, our blood. We, the ones who from heaven to earth came.
สัญญานี้ถูกประทับตราไว้ด้วยเลือด เลือดของพวกเรา พวกเรากลุ่มที่มาจากฟ้าสวรรค์มาสู่แผ่นดินโลก

This covenant must NEVER, EVER be known to exist. It must NEVER, EVER be written or spoken of for if it is, the consciousness it will spawn will release the fury of the PRIME CREATOR upon us and we shall be cast to the depths from whence we came and remain there until the end time of infinity itself.
จะต้องไม่มีผู้ใดรู้ว่ามีสัญญานี้มีอยู่ มันจะต้องไม่มีการเขียนขึ้น หรือพูดถึง การรับรู้(ถึงสัญญาลับนี้)สิ่งนี้จะส่งผลให้พระผู้เป็นเบื้องต้น (และเบื้องปลาย – ผู้เรียบเรียง) ทรงระบายพระพิโรธมาสู่พวกเรา และพวกเราก็จะถูกโยนลงไปในที่ลึก จากที่ๆเรามาและจะต้องอยู่ที่นั่นจนถึงกาลสิ้นยุค

The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=1

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2554 16:03

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผม ยังติดตามผลงานเรื่อยๆ ด้วยใจระทึกครับ

    ตอบลบ
  2. Get all the best spirits and wines at Duty Free Depot!

    All the popular brand name beverages for unbelievable discounted price tags.

    ตอบลบ