วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

European Crisis.......Update

อันเนื่องมาจาคำถามเรื่องคำพยากรณ์เกี่ยวกับ "การก่อตั้ง การดำรงอยู่และการล่มสลาย" ของสหภาพยุโรป อยู่ในเล่มและบทไหนของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ??? และต่อไปนี้จะเป็นการเปิดเผยคำพยากรณ์ดังกล่าวจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเกี่ยวกับอนาคตของสหภาพยุโรปครับ

การก่อตั้ง EU นั้นเป็นการกลับมาใหม่อีกครั้งของอาณาจักรโรมซึ่งมีคำพยากรณ์ไว้ใน วิวรณ์ 17:10 “และมีกษัตริย์เจ็ดองค์ ซึ่งห้าองค์ได้ล่วงไปแล้ว องค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้น และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง” นั่นหมายถึง 1.อียิปต์ Egyption, 2.อัซซีเรีย Assyrian, 3.บาบิโลนเดิม Babylonian, 4.เปอร์เซีย Medo-Persian, 5.กรีก Greek and 6.อาณาจักรโรมัน Roman empires (องค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ / พระธรรมวิวรณ์ถูกเขียนขึ้นในสมัยโรม), 7.และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้น
และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง (ซึ่งหมายถึง EU ในปัจจุบัน ที่จะดำรงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่ง) 

ซึ่งอาณาจักรทั้งหลายเหล่านี้ได้ถูกพยากรณ์ไว้แล้วโดยดาเนียลตั้งแต่สมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนจากหลักฐานในพระคัมภีร์ต่อไปนี้

ดาเนียล 2 
ปฏิมากรในพระสุบินของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์

2:31 โอ ข้าแต่กษัตริย์ พระองค์ทอดพระเนตร และดูเถิด มีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้ใหญ่และสุกใสยิ่งนัก ตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ และรูปร่างก็น่ากลัว
2:32 เศียรของปฏิมากรนี้เป็นทองคำเนื้อดี อกและแขนเป็นเงิน ท้องและโคนขาเป็นทองเหลือง
2:33 ขาเป็นเหล็ก เท้าเป็นเหล็กปนดิน (เท้าคือสหภาพยุโรป ที่มีเยอรมัน ฝรั่งเศษเปรียบเหมือนเหล็ก และประเทศเล็กๆเปรียบเหมือนดิน)
2:34 ขณะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตร มีหินก้อนหนึ่ง (โลกยุคใหม่) ถูกตัดออกมามิใช่ด้วยมือ กระทบปฏิมากรที่เท้า (EU) อันเป็นเหล็กปนดิน กระทำให้แตกเป็นชิ้นๆ (จะเกิดยุคใหม่ขึ้น สหภาพยุโรปแตก)
2:35 แล้วส่วนเหล็ก ส่วนดิน ส่วนทองเหลือง ส่วนเงินและส่วนทองคำ ก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดพาเอาไป จึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลย (อาณาจักรบาบิโลนทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งสหภาพยุโรปล่มสลาย)แต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ (อาณาจักรโลกใหม่หรือยุคใหม่ที่เกิดขึ้น จะรวมทั่วโลกเป็นอาณาจักรเดียว ซึ่งใกล้เข้ามาแล้ว)
2:36 นี่เป็นพระสุบิน พระเจ้าข้า บัดนี้เหล่าข้าพระองค์ขอกราบทูลคำแก้พระสุบินต่อพระพักตร์กษัตริย์

ารก่อตั้งของสหภาพยุโรป หรือ EU

กรุงบาบิโลนของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักรโลกแห่งแรก
2:37 โอ ข้าแต่กษัตริย์ กษัตริย์จอมกษัตริย์ทั้งหลาย ซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงประทานราชอาณาจักร อานุภาพ ฤทธิ์เดชและสง่าราศี
2:38 และได้ทรงมอบไว้ในหัตถ์พระองค์ท่านซึ่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใดๆให้แก่พระองค์ กระทำให้พระองค์ปกครองมันได้ทั้งหมด เศียรทองคำนั้นคือพระองค์เอง(กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กับอาณาจักรโลกแห่งแรก)

อาณาจักรโลกแห่งที่สองและสาม คือมีเดียเปอร์เซียและกรีก
2:39 ต่อจากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าพระองค์ และยังมีราชอาณาจักรที่สาม เป็นทองเหลือง ซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพ
(กรีก ที่ขยายอาณาจักรมาจนถึงเอเซียในสมัยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์)

อาณาจักรโลกแห่งที่สี่ คือโรม
2:40 และจะมีราชอาณาจักรที่สี่แข็งแรงดั่งเหล็ก เพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักเป็นชิ้นๆและปราบสิ่งทั้งปวงลงได้ ราชอาณาจักรนั้นจะหัก และทุบสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ดังเหล็กซึ่งทุบให้แหลก (แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน)
2:41 ดั่งที่พระองค์ทอดพระเนตรเท้าและนิ้วเท้า เท้าเป็นดินช่างหม้อบ้าง เหล็กบ้าง จะเป็นราชอาณาจักรประสม แต่ความแข็งแกร่งของเหล็กจะยังอยู่ในนั้นบ้าง
(สหภาพยุโรป ก็คืออารยะธรรมของอาณาจักรโรมันเดิม ที่มีเยอรมัน ฝรั่งเศษเปรียบเหมือนเหล็ก และประเทศเล็กๆเปรียบเหมือนดิน) ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว
2:42 และนิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินฉันใด ราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันนั้น (ในสหภาพยุโรปประกอบไปด้วยชาติน้อยใหญ่ต่างๆ ซึ่งแข็งบ้างเปราะบ้างอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้)
2:43 ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว ราชอาณาจักรจะปนกันด้วยเชื้อสายของมนุษย์ แต่จะไม่ยึดกันแน่นไว้ได้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ประสมเข้ากับดินารดำรงอยู่ของสหภาพยุโรป หรือ EU


ในปัจจุบัน หลักฐานที่บ่งชี้ว่า EU คือ Roman Empire หรืออาณาจักโรมเดิมที่ฟื้นคืนชีพได้แก่ สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ใน EU เช่น
สัญลักษณ์ผู้หญิงนั่งบนสัตว์ร้าย


Europa carried away by a bull
(German Maritime Museum)


EU commemorative coin showing Europa and the bull เหรียญกษาปต์สกุลยูโรแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิงนั่งบนสัตว์ร้าย

วิวรณ์ 17:3 ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่ง ซึ่งมีชื่อหลายชื่อเป็นคำหมิ่นประมาทเต็มไปทั้งตัว มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา

สัญลักษณ์นี้เล็งถึงระบบโลกในยุคสุดท้าย ซึ่ง”ผู้หญิง”เป็นสัญลักษณ์ของ ”พระ” ในศาสนาของบาบิโลน และ สัตว์ร้าย (beast) หมายถึงการเมืองและการค้าแห่งบาบิโลน ในวิวรณ์ 17 ได้เปรียบเทียบ “ผู้หญิง” เป็น ”มหานครบาบิโลน” ในขณะที่ วิวรณ์ 18 ได้กล่าวถึงการล่มสลายของมหานครบาบิโลน ซึ่งก็หมายถึงการเกิดความชั่วช้าสามานต์ในศาสนา และ เกิดระบบการเมืองการปกครองที่ชั่วร้าย เหี้ยมโหด รวมทั้งเกิดความยุ่งเหยิงในระบบการค้าต่างๆด้วย
 ธงของกลุ่มสหภาพยุโรป

ธงเป็นรูปดาวสีทอง 12 ดวง บนพื้นสีน้ำเงิน

ดาว 12 ดวงที่เรียงกันเป็นวงกลม หมายถึง ความเป็นปึกแผ่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนในสหภาพยุโรป

เลข 12 แสดงถึงความสมบูรณ์แบบที่บรรลุถึงความสำเร็จที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

ความหมายของธงของ EU ยังอธิบายได้ถึงการมีอิทธิพลมาจาก ดาว 12 ดวงล้อมรอบศีรษะของพระนางมารีย์โดยความเชื่อของโรมันคาทอลิคดังพบในพระธรรมวิวรณ์

12:1 มีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์ คือผู้หญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ

ซึ่งพระนางมารีย์นั้น ชาวโรมันคาทอลิคเชื่อว่าเป็น “พระแม่ของพระเจ้า” (Mother of God) อย่างไรก็ตาม ตามความจริงนั้นคือ ผู้หญิงในวิวรณ์ 12:1 นั้นเล็งถึงประเทศอิสราเอล และดาว 12 ดวงหมายถึง 12 เผ่าของอิสราเอลนั่นเอง

ดังนั้นธงของ EU นั้นมีความหมายสำคัญเล็งไปที่โรมันคาทอลิค และตามความเชื่อของบาบิโลนซึ่งมี นครวาติกันเป็นศูนย์กลางนั้นเอง มีพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงข้อนี้คือวิวรณ์ 17:9 “ภูเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่” ซึ่งอาณาจักโรมัน (Ancient Rome) นั้นได้ถูกสร้างบนภูเขาเจ็ดยอด และวิวรณ์ 17:4 “หญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม” ซึ่งพระคาดินาลของคาทอลิคใส่ชุดสีแดงเข้ม และบาทหลวงใส่ชุดสีม่วง 


โปสเตอร์ของ EU ซึ่งเป็นรูปหอบาเบลที่สร้างไม่เสร็จตั้งแต่สมัยบาบิโลน (ซึ่งหอบาเบลนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เพื่อ "แทนที่" ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า) ซึ่งจากภาพในโปสเตอร์นั้นได้แสดงถึงการรับวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบาบิโลน

  
ตึกที่ทำการของสหภาพยุโรปก็ถูกสร้างเป็นรูปร่างคล้ายๆหอบาเบล..." อย่างตั้งใจ "


การล่มสลายของสหภาพยุโรป หรือ EU ที่จะมาถึง

หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่แล้ว (EU) อาณาจักรของพระคริสต์จะตั้งขึ้น ( The Second coming หรือการกลับมาครั้งที่  2 ของพระเยซูคริสต์*** )
 
ดาเนียล 2

2:44 และในสมัยของกษัตริย์เหล่านั้น พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง (โลกยุคใหม่) ซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้ หรือราชอาณาจักรนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้นจะกระทำให้บรรดาราชอาณาจักรเหล่านี้ (EU) แตกเป็นชิ้นๆถึงอวสาน และราชอาณาจักรนั้น (อาณาจักรแห่งโลกใหม่) จะตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์
2:45 ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิใช่ด้วยมือ และก้อนหินนั้น
(พระเยซูคริสต์)ได้กระทำให้เหล็ก ทองเหลือง ดิน เงิน และทองคำแตกเป็นชิ้นๆ (EU ล่มสลาย) พระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้กษัตริย์รู้ว่าอะไรจะบังเกิดมาภายหลังนี้ พระสุบินนั้นเที่ยงแท้และคำแก้พระสุบินก็แน่นอน" 

และแล้วเราก็มีผู้ร่วมรายการจากทางบ้านทั้ง 4 ท่านได้ส่งคำตอบมายังรายการเพื่อตอบคำถามนี้ครับ ซึ่งก็ตอบได้ใกล้เคียงทุกคำตอบและยากต่อการตัดสิน จึงขอให้ทุกท่านคือ คุณ Terran, คุณ Banksia, คุณวินซ์ และคุณ Realman ได้ส่งที่อยู่ของท่านมายัง " jimmysiri@live.com " เพื่อจัดส่งของรางวัลไปให้ครับ

The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=1

2 ความคิดเห็น:

  1. ลึกซึ้งครับ ขอเอาไปแชร์ต่อนะครับ
    ปล. จะส่งที่อยู่ให้อีกทีนะครับ
    ขอบคุณครับ

    ตอบลบ