วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ใครคือ "หญิงแพศยา" ที่ถูกกล่าวถึงในไบเบิ้ล???

คุณ Banksia ลองดูใน Rev 17 คือนครใหญ่ที่แตกต่างแต่อยู่เบื้องหลังบาบิโลนที่ถามถึง ลองดูจากลักษณะต่างๆ ที่ผมไฮไลท์ไว้ให้นะครับ
 

วิวรณ์ / Revelation 17 การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย
 
17:1 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบนั้น มาหาข้าพเจ้าและพูดว่า "เชิญมาที่นี่เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลาย(ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือทวีปที่เต็มไปด้วยน้ำ)
 
17:2 คือหญิงที่บรรดากษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีด้วย และคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลกก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของเธอ"

17:3 ทูตสวรรค์องค์นั้นได้นำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่ง (สัตว์ร้ายก็คือกลุ่มองค์กรลับต่างๆ โดยเฉพาะเยซูอิต และผู้หญิงคนนี้บัญชาการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งสีแดงคือสีของเลือดและการปฏิวัติเช่นในรัสเซียและจีน) ซึ่งมีชื่อหลายชื่อเป็นคำหมิ่นประมาทเต็มไปทั้งตัว มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา(เจ็ดหัวคือผู้นำเจ็ดคน สิบเขาคือสิบประเทศในเครือข่าย)

17:4 หญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วยเครื่องทองคำ เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก (คลิก!!!) หญิงนั้นถือถ้วยทองคำที่เต็มด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตน
 
17:5 และที่หน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อไว้ว่า "ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย และแม่แห่งสิ่งทั้งปวงที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก" ( ข้อนี้บอกเป็นนัยและแสดงให้เห็นว่าหญิงคนนี้มีความเชือมโยงกับบาบิโลนอย่างลึกซึ้ง สำหรับไบเบิ้ลแล้วหน้าผากเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความคิดหรือสิ่งที่อยู่ในส่วนของสมอง และมือคือสัญลักษณ์หมายถึงการกระทำ ลองใช้ความหมายของสัญลักษณ์นี้ตีความวิวรณ์หรือ Revelation ในส่วนอื่นๆ ครับ )
 
17:6 และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมามายด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน (หญิงคนนี้สังหารหมู่ ผู้คนไปมากมายทุกชาติ ศาสนา โดยเฉพาะยิวและคริสเตียน) และโลหิตของคนทั้งหลายที่พลีชีพเพื่อเป็นพยานของพระเยซู (สังหารผู้เชื่อไปอย่างมากมายยุคหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจนถึงประมาณ 300 A.D.) เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิ่งนัก
 
17:7 ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่า "เหตุไฉนท่านจึงอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ถึงความลึกลับของหญิงนั้น และของสัตว์ร้ายที่มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั้น
กษัตริย์ทั้งหลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
 
17:8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้มิได้เป็น และมันจะขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวเพื่อไปสู่ความพินาศแล้ว และคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้น ก็จะอัศจรรย์ใจ เมื่อเขาเห็นสัตว์ร้าย ซึ่งได้เป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้มิได้เป็น และกำลังจะเป็น (หมายถึงการกลับมาเปิดและเปิดตัวของหลายๆ องค์กรใต้ดินที่ไม่เป็นความลับอีกต่อไป)
 
17:9 นี่ต้องใช้สติปัญญา หัวทั้งเจ็ดนั้นคือภูเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่ (หมายถึงผู้นำเจ็ดคนซึ่งปัจจุบันนับเป็นคนที่ 6 ที่กำลังโดนข้อหาเกี่ยวพันกับการ "ตุ๋ย" เด็กชายภายในองค์กรของตัวเอง)
 
17:10 และมีกษัตริย์เจ็ดองค์ ซึ่งห้าองค์ได้ล่วงไปแล้ว องค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้น และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง
 
17:11 สัตว์ร้ายที่เป็นแล้วเมื่อก่อน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนั้นก็เป็นที่แปด แต่ก็ยังเป็นองค์หนึ่งในเจ็ดองค์นั้น และจะไปสู่ความพินาศ (ทั้งข้อ 17:10-11 จะเกี่ยวพันกับโครงการบลูบีม ใช้เป็นตัวเปิดตัว ผู้นำคนที่ 8 )
 
17:12 เขาทั้งสิบเขาที่ท่านได้เห็นนั้นคือกษัตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติ แต่จะรับอำนาจอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายนั้นหนึ่งชั่วโมง
 
17:13 กษัตริย์ทั้งหลายนั้นมีน้ำพระทัยอย่างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิ์และอำนาจของตนไว้แก่สัตว์ร้ายนั้น ( ผู้นำของ 10 ประเทศจะมอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้กับผู้นำคนที่ 8 ในเบื้องต้นในการกระทำการบางอย่าง ผ่านทางการประชุมในระดับโลก เช่น G20 )
 
17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ"

17:15 และทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า "น้ำมากหลายที่ท่านได้เห็นหญิงแพศยานั่งอยู่นั้น ก็คือชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และภาษาต่างๆ

17:16 เขาสิบเขาที่ท่านได้เห็นอยู่บนสัตว์ร้าย จะพากันเกลียดชังหญิงแพศยานั้น จะกระทำให้นางโดดเดี่ยวอ้างว้างและเปลือยกาย และจะกินเนื้อของหญิงนั้น และเผานางเสียด้วยไฟ

17:17 เพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทำตามพระทัยของพระองค์ โดยการทรงทำให้พวกเขามีความคิดอย่างเดียวกัน และมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั้น จนถึงจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า
 
17:18 และผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้นก็คือนครใหญ่ ที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น